امروز:

10 نکته قانونی در تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود (


10 نکته قانونی در تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود (Company Limited Liability)
 
 
طبق ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به سهام تقسیم نشده و به صورت سهم الشرکه می باشد و برای آن ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود و مثل آن سهام آزادانه قابل معامله نمی باشد و رضایت سایر شرکا برای انتقال آن شرط می باشد.

این شرکت ، این امتیاز عمده را برای شرکاء دارد که مسئولیت آن ها را در عملیات شرکت ، محدود به آورده آن ها در شرکت می کند لذا در شرکت با مسئولیت محدود همانند شرکت های سهامی خاص و برخلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی های شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف کنند.
علاوه بر این ، تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ، بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است. اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز آسان است و معمولاَ توسط یک یا دو مدیر انجام می شود. مدیران در این نوع شرکت ها می توانند برای مدت نامحدودی انتخاب شوند.
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، علی الاصول با مبلغ کمی سرمایه هم میسر است.
ثبت این نوع شرکت، برای تاسیس بنگاه های کوچک اقتصادی و انجام فعالیت های محدود اقتصادی بسیار مناسب است . چرا که شرکت با مسئولیت محدود با وجود حداقل دو نفر شریک به ثبت می رسد و انتخاب بازرس در آن اختیاری است و تشریفات تشکیل مجامع عمومی و هیئت مدیره و انتشار آگهی ها که در شرکت های سهامی وجود دارد در این گونه شرکت ها گسترده نیست.
مجموع امتیازات مذکور، موجب موفقیت این شکل از شرکت در دنیای معاملات شده است .
با توجه به اهمیت این شرکت، در این مطلب قصد داریم تا شما را با مقررات تشکیل و ثبت شرکت بامسئولیت محدود آشنا نماییم. پیش از آن، پیشنهاد می شود مطالب خواندنی زیر را از دست ندهید.

- راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود
- ثبت شرکت با مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص ؟
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1- نکات مهم در اسم شرکت بامسئولیت محدود
طبق ماده 95 قانون تجارت در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شریک تضامنی را خواهد داشت.
2- نحوه تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود به موجب قراردادی که بین شرکا امضا می شود و شرکتنامه نامیده می شود تشکیل می شود. شرکت نامه در شرکت های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است.
در شرکت نامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیرنقدی که باید تقویم شده باشد، قید می گردد. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود از طریق پذیره نویسی عمومی ممکن نیست و موضوع فعالیت شرکت که در شرکتنامه قید می شود نیز باید مشروع بوده و شرکا، قصد و رضای خود را با امضای آن اعلام دارند و چون شخصیت شرکا در شرکت با مسئولیت محدود اهمیت دارد ، اشتباه در مورد شخصیت شرکا باعث بطلان شرکت می شود.
برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود وجود حداقل دو نفر شریک لازم است و شرکت پس از انجام مراحل تایید نام و تکمیل شرکتنامه و تقاضانامه و اساسنامه ( در صورت وجود ) از طرف شرکا و ارائه آن به اداره ثبت شرکت ها همراه با سایر مدارک لازم به ثبت می رسد و بعد از ثبت در اداره ثبت شرکت ها، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل ثبت شرکت آگهی می گردد.
3- میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود
طبق ماده 96 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی از طرف شرکا پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم ( قیمت گذاری ) و تسلیم شده باشد.
قانون تجارت برای میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ، حداقل مبلغی تعیین ننموده است.
در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. ( ماده 97 قاننون تجارت )
4- مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث
طبق ماده 98 قانون تجارت، شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است. هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث، حق استناد به این بطلان ندارند.
اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده فوق، صادر شود شرکایی که بطلان ، مستند به عمل آن ها است و هیئت نظارت و مدیرانی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن بر سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب خواهد بود. ( مواد 99 الی 101 قانون تجارت ) .
5- سهم الشرکه و نحوه انتقال آن
همان طور که گفتیم ، در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به سهام تقسیم نشده و به صورت سهم الشرکه می باشد و برای آن ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود . طبق ماده 102 قانون تجارت ، سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم و یا بی اسم و غیره درآید . همچنین ، شرکا نمی توانند سهم الشرکه خود را به غیر منتقل نمایند مگر با رضایت تعدادی از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
طبق ماده 103 قانون تجارت ، انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی . بنابراین شرکا برای انتقال سهم الشرکه باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه و با تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال سهم الشرکه اقدام نمایند.
6- نحوه اداره شرکت
طبق ماده 104 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا خارج از شرکت برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد. بنابراین مدیران شرکت الزاماَ نباید جزء شرکا باشند و می توانند خارج از شرکت انتخاب شوند و مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می توانند برای مدت محدود مثل دو یا سه سال یا برای یک مدت نامحدود انتخاب شوند.
7- اختیارات مدیران شرکت
طبق ماده 105 قانون تجارت، مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد، هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
8- تصمیمات شرکت
طبق ماده 106 قانون تجارت، تصمیمات راجع به شرکت باید به تایید اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود، اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد، اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
طبق ماده 107 قانون تجارت هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
روابط بین شرکا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شرکا به عمل خواهد آمد.
9- هیئت نظار
طبق ماده 109 قانون تجارت، هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. هیئت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اظمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 قانون تجارت رعایت شده است.
هیئت نظار می تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید. مقررات مواد 165 و 167 و 168 و 170 قانون تجارت در مورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز باید رعایت شود.
10- تغییرات راجع به اساسنامه
طبق ماده 110 قانون تجارت شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا. طبق ماده 111 قانون تجارت هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه مانند تغییر موضوع شرکت یا تغییر محل شرکت و غیره باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.
از انتخابتان متشکریم.


نوشته شده در : یکشنبه 24 شهریور 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

لینک

zist1
sms120
sanachat
asianshop
up-mazloum
statup
kts-fars
ayfer
demo-01
qoooqle
7musics
homichat
ubirock
kanganews
niazmandihayeiran
shomalefarda
iranfunnygroup
football10
broozmusic


نوشته شده در : پنجشنبه 13 تیر 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت شرکت در خوزستان

ثبت شرکت در خوزستان

استان خوزستان استانی در جنوب‌غربی ایران است، که بر کرانهٔ خلیج فارس قرار دارد و از مهمترین مناطق نفت خیز ایران و مرکز تولید نفت و گاز ایران به‌شمار می‌آید.نفت و گاز که مهم ترین منبع طبیعی کشور است و برای نخستین بار حدود ۸۰ سال پیش در این منطقه کشف و استخراج شد و از آن موقع تا کنون حوزه های نفتی فراوان در این استان کشف و مورد بهره برداری قرار گرفته است که از مهم ترین آن ها حوزه های نفتی اهواز هستند. پالایشگاه آبادان، پتروشیمی بندر امام و ماهشهر نمونه های از صنایع وابسته به نفت در این استان است.

ثبت شرکت در خوزستان

صنعت خوزستان به دو گروه صنایع دستی و ماشینی تقسیم می شود. صنایع کارخانه ای بر حسب مقدار مصرف مواد اولیه و کیفیت تولید به دو دسته عمده صنایع سنگین و صنایع سبک تقسیم کرد. صنایع سنگین استان عبارتند از استخراج و تصفیه نفت بر پالایشگاه آبادان، دستگاه تقطیر مسجد سلیمان، پالایشگاه گاز بید بلند و صنعت پتروشیمی مشتمل بر مجتمع شیمیایی رازی، مجتمع پتروشیمی آبادان، مجتمع پتروشیمی خارک، مجتمع پتروشیمی ایران – ژاپن، کارخانه های نورد و لوله اهواز و ذوب آهن گاز اهواز. صنایع سبک خوزستان مشتمل بر قند سازی، کاغذ سازی، بسته بندی خرما، صنعت ماهی گیری و صنعت برق است. در ضمن از صنایع جانبی قدیمی نیشکر در خوزستان، مجتمع کاغذسازی هفت‌ تپه ‌است که از دیرباز با استفاده از ضایعات نیشکر به تولید کاغذ می‌پردازد.

وجود رودخانه های کارون، دز، کرخه، اروند و گتوند در استان خوزستان، باعث رونق کشاورزی در این سرزمین شده است و هم اکنون بزرگترین طرح تولید نیشکر و صنایع جانبی آن، در حال انجام است. کشاورزی در تمام مناطق منطقه خوزستان به ویژه در قسمت های جلگه ای از اهمیت خاصی برخوردار است به همین دلیل این استان را زرخیز می نامند. جلگه خوزستان دنباله بین النهرین است و به همین دلیل دارای خاک و آب و هوای بسیار مناسب برای کشاورزی است.از مهمترین محصولات کشاروزی این استان می توان به گندم، جو، برنج، نیشکر، خرما، مرکبات اشاره کرد.

در بخش دام داری پرورش دام و طیور بعد از کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است. از انواع دام های دائمی می توان به گوسفند، بز، گاو و گاومیش اشاره کرد. این استان همچنین، به دلیل مجاورت با خلیج فارس و وجود رودهای بزرگ و پر آب زمینه مساعدی برای پرورش و صید ماهی دارد.در پایان استان خوزستان در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در کشور دارای مقام اول و در صنایع فولاد دومین استان کشور به شمار می آید.
ثبت شرکت در خوزستان

شرکت قراردادی است که افراد سود حاصل از سرمایه گذاری را بین خود تقسیم می کنند.کلمه شرکت از واژه شراکت گرفته شده است یعنی دو یا چندنفر سرمایه و یا تخصص خود را به اشتراک می گذارند تا به اهدافشان” اهداف مالی و اقتصادی” می باشد دست یابند.
مدارک ثبت شرکت در اهواز

مدارک لازم برای ثبت شرکت،تمامی مدارم به نام شرکت و یا شخص مؤسس آن باشد:

    نسخه ای از مدارک هویتی کارت ملی و شناسنامه اعضا و مؤسسین
    دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کلیه اعضا و مؤسسین
    مجوز فعالیت شرکت اگر فعالیت شرکت نیاز به دریافت مجوز فعالیت داشته باشد .
    وکالتنامه وکیل چنانچه وکیل و یا نماینده قانونی فعالیت های ثبت را انجام می دهد.

زمان و تعرفه ثبت شرکت در اهواز

جهت ثبت نام، بعد از انجام امور اولیه مانند تکمیل مدارک مورد نیاز،ثبت نام اینترنتی و تعیین نام شرکت،پرونده مراحل اداری و قانونی را طی می کند و شماره ثبت برای شرکت صادر می شود.

هزینه ثبت شرکت تنها با هزینه های واریزی و بوجه ای که برای شرکت خلاصه نمی شود بلکه شامل : هزینه تعیین نام شرکت، هزینه پستی ثبت شرکت ، هزینه حق الثبت ، هزینه درج در روزنامه محلی، هزینه پاکت ، پوشه و گیره ، هزینه روزنامه رسمی کل کشور ، هزینه پلمپ دفاتر تجاری، هزینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی نیز می باشد،علاوه بر این اگر شرکتی را رایگان یا ارزان به ثبت برسانید، قطعا” شیوه ، زمان و مراحل ثبت شرکت از کیفیت لازم برخوردار نخواهد بود.
علاوه بر موارد ذکر شده عواملی نظیر نوع شرکت، میزان سرمایه شرکت، موضوع فعالیت شرکت و تعداد اعضاء شرکت در هزینه های ثبتی شرکت تاثیرگذار خواهد بود .
مراحل ثبت شرکت در اهواز

مراحل ثبت شرکت درشهرستان های اندیکا، آبادان و بندر ماهشهر استان اهواز در اداره ثبت شرکت ها صورت گرفته و تمامی مراحل در سامانه اداره ثبت شرکت ها به صورت اینترنتی انجام می شود .

    اقدام جهت ثبت نام الکترونیک
    تاییدیه ثبت نام و تاییدیه اسم شرکت
    ارسال مدارک
    تاییدیه مدارک ثبت شرکت های اهواز و نهایتا مراجعه به اداره ثبت شرکت های اهواز و دریافت مدارک مربوط به ثبت شرکت

ثبت موسسه در اهواز

افرادی که به ثبت شرکت هایی به عنوان امور غیر تجاری تلاش می کنند،می توانند نسبت به ثبت موسسه اقدام نمایند.این موسسات در زمینه های خدمات ،آموزشی و یا خیریه و.. فعالیت می کنند.این موسسات دونوع هستند: انتفاعی و غیر انتفاعی .

ثبت موسسه انتفاعی اشخاص حقوقی می باشند که هدف آنها سودآوری و تقسیم سود بین اعضا می باشد.اما موسسات غیر انتفاعی که اشخاص حقوقی می باشند و هدف آنها سودآوری و تقسیم سود نمی باشد،مانند انجمن ها و یا اتحادیه هاو…. .موسسات غیر انتفاعی باید از سازمان و یا وزراتخانه مروبطه مجوزات لازم را اخذ نمایند.

در زیر به توضیح نحوه ی ثبت شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود به عنوان پرکاربردترین انواع شرکت ها و مدارک و شرایط لازم جهت ثبت هر یک از آن ها می پردازیم:
ثبت شرکت سهامی خاص در اهواز

شرکت سهامی خاص،شرکتی بازرگانی است و کلیه سرمایه آن توسط بنیان گذاران ایجاد شده که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت آنها محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها محدود است.

در رابطه با شرکت سهامی خاص نکات زیر قابل توجه است:

    حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد.
    تعداد مدیران حداقل سه نفر می باشد.
    تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
    در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
    سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
    انتقال سهام در شرکت سهامی خاص به موافقت دیگر شرکا وابسته است.

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در اهواز

    حداقل ۳ نفر عضو و ۲ نفر بازرس
    حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
    حداقل سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰ریال

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در اهواز

    کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
    امضای اقرارنامه
    اصل گواهی عدم سوپیشینه
    اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
    تنظیم وکالتنامه به نام وکیل،اگر فعالیت ها توسط وکیل انجام می شود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز

در شرکت با مسئولیت محدود،که از دو یا چند نفر برای فعالیت های تجارتی تشکیل شده و هریک از اشخاص در حد سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت خواهند بود بدون اینکه سرمایه به سهام تقسیم شده باشد.در نام شرکت باید عبارت”با مسئولیت محدود” ذکر شود و اسم شرکت نباید نام هیچ یک از شرکاء باشد.در غیر این صورت شریکی که نام او در اسم شرکت ذکر شود در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اهواز

    وجود حداقل ۲ نفر عضو
    حداقل سرمایه ۱۰٫۰۰۰۰ ریال
    تعهد با پرداخت کل سرمایه

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود در اهواز

    کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
    امضای اقرارنامه
    مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

مراحل ثبت انواع شرکت و موسسات غیرتجاری و ثبت تغییرات شرکت ها در اهواز

    ابتدا با توجه به نوع شرکت،مدارک لازم را ارائه دهید.
    سپس به سامانه ی اینترنتی اداره ثبت شرکت ها مراجعه کنید.
    اطلاعات تقاضا شده در قسمت پذیرش تاسیس را تکمیل کنید.
    پس از این مراحل ، کارشناس حقوقی اطلاعات وارد شده را بررسی میکند ، اگر نقصی داشته باشد درسامانه دستور رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند.
    پس از تایید اطلاعات از طریق سامانه و دریافت تاییدیه پذیرش ، باید نسخه اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال فرمایید.
    با ارسال مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها اگر صورتجلسه نقصی داشته باشد درسامانه دستور رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید و اگر صورتجلسه ی شما تایید شود در پایان برای صدور آگهی به روزنامه ارسال می گردد و حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که دلایل رد صورتجلسه طی دستوری اعلام شده تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید.
    مسئول اداره دستور ثبت را در صورت پذیرش،در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و در دفاتر مخصوص مشخصات ثبت می شود.سپس مسئول دفتر
    به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها اقدام می نماید . مسئول کارت شناسایی متقاضیان را دریافت کرده وآن را با مشخصات ثبت شده در اساسنامه مطابقت می دهد.
    از اقدامات مسئول دفتر: احراز هویت متقاضیان ،اخذ امضا از متقاضیان،گواهی متقاضیان به عنوان ثبت با سند برابر است ، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه شرکت می باشد.مسئول ثبت دفتر،با تشکیل پرونده و امضا به عنوان تکمیل گواهی ،یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین و نسخه ی دیگر ان را که پرونده تشکیل گردیده،برای نگارش به اتاق تایپ ارسال می گردد.
    نوشتن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران .

انواع شرکتهای تجاری در اهواز

    ثبت شرکت بازرگانی در اهواز
    ثبت شرکت پیمانکاری در اهواز
    ثبت شرکت خدماتی در اهواز
    ثبت شرکت گردشگری در اهواز
    ثبت شرکت ساختمانی در اهواز
    ثبت شرکت عمرانی در اهواز
    ثبت شرکت تولیدی در اهواز
    ثبت شرکت صنعتی در اهواز
    ثبت شرکت دانش بنیان در اهواز
    ثبت شرکت معماری در اهواز

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها استان خوزستان

    ثبت شرکت در آغاجاری
    ثبت شرکت در دزفول
    ثبت شرکت در آبادان
    ثبت شرکت در ماهشهر
    ثبت شرکت در خرمشهر
    ثبت شرکت در اندیمشک
    ثبت شرکت در مسجد سلیمان
    ثبت شرکت در بندر امام خمینی
    ثبت شرکت در ایذه
    ثبت شرکت در شوش
    ثبت شرکت در شوشتر
    ثبت شرکت در بهبهان
    ثبت شرکت در شادگان
    ثبت شرکت در دشت آزادگان
    ثبت شرکت در باغ ملک
    ثبت شرکت در هویزه

ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در دپارتمان تخصصی موسسه حقوقی کریم خان، با بیش از چند سال تجربه ی موفق و با به کار بردن متخصصان و وکلای برجسته ی دادگستری،به صورت حرفه ای خدمات خود را در زمینه های ثبت شرکت ارائه می دهد.


نوشته شده در : یکشنبه 29 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت شرکت در زنجان

ثبت شرکت در زنجان

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد اطلاعاتی در خصوص ثبت شرکت در زنجان را در اختیار شما قرار دهد.در حال حاضر، استان زنجان یكی از قطب‌های مهم كشاورزی و دامداری غرب كشور به شمار می‌آید. انواع فعالیت در هر دو بخش به دو شیوه صنعتی و سنتی انجام می‌شود.در بخش صنعت و معدن نیز استان زنجان موقعیت ممتازی دارد؛ به ویژه آن‌كه به دلیل هم‌جواری و نزدیكی به استان‌های تهران و گیلان كه با محدودیت‌های قانونی و جغرافیایی در توسعه و گسترش واحدهای صنعتی روبه‌رو هستند، از امكانات توسعه صنعتی برخوردار شده و زیربناهای لازم نیز برای آن فراهم شده است. معادن فعال استان عبارت‌اند از : كائولن، فلدسپات و سیلیس. در بخش صنعت، صنایع كارخانه‌ای فلزی، شیمیایی، دارویی، غذایی، ریسندگی و بافندگی، ساختمانی، الكتریكی، چوبی و سلولزی فعال هستند. صنایع دستی استان نیز قابل‌توجه و از اهمیت ویژه‌ای در سطح كشور برخوردار است.

ثبت شرکت در زنجان
شرکت چیست؟

شرکت مجموعه ای است که اشخاص حقیقی یا حقوقی بین خود قراردادی را امضاء می نمایند.کلیه اهداف شرکت، مطابق قرارداد درج شده در اساسنامه می باشد و طبق قرارداد امضا شده،سود حاصل از سرمایه را بین یکدیگر تقسیم می نمایند.
اساسنامه شرکت

اساسنامه هر شرکت شامل نام شرکت، زمینه فعالیت شرکت، هدف شرکت و مدت زمان فعالیت شرکت، و نوع سهام شرکت و نحوه ی انتقال سهام و میزان سرمایه شرکت و…. است.
چرا باید شرکت ثبت کنیم؟

برای انجام هرنوع فعالیت سود آور گسترده تجاری و غیر تجاری منظم با هدف پیشرفت می توان به ثبت یک شرکت و یا موسسه اقدام نمود و از مزایای قانونی آن بهره برد.فعالیت در یک شرکت ثبت شده مزایا و معایبی متعددی دارد و هریک از افراد با توجه به شرایط خود آنها را بررسی کرده و برای فعالیت به صورت حقیقی ( شخصی) یا حقوقی (شرکت) تصمیم‌گیری می نماید.

بنابراین هر شخص با توجه به فعالیت و اهدافی که در ثبت شرکت دارد،ابتدا باید از قوانین و اصول شرکت آگاهی داشته باشد.انتخاب نوع شرکت به نوع فعالیت، اهداف و تعداد اعضا بستگی دارد.از متداول ترین نوع ثبت شرکت ها ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص می باشد.
شرایط ثبت شرکت در زنجان

شرکت های تجاری در قالبهای متعددی مانند شرکت با مسئولیت محدود ، سهامی خاص و عام ، مختلط اعم از سهامی و غیرسهامی ، تعاونی ، تضامنی و نسبی وجود دارد. شرکتهای تجاری بنابر گستردگی و اعتبار در قالب سهامی خاص و مسئولیت محدود بیشتر ثبت می گردد.افراد برای انجام امور هدفمند و بهره مندی از سود یکدیگر در شهرستان های ابهر، خرمدره و قیدار استان زنجان به فعالیتهای قانونی که مهم ترین آن ثبت شرکت تجاری است می پردازند.

اولین قدم درثبت شرکت موضوع فعالیت می باشد،اگر فعالیت شما به مجوز نیازمند باشد اخذ آن از ارگانهای مربوطه الزامی است.برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با کارشناسان ثبت شرکت کریم خان در تماس بوده و از تجربیات آنها بهره مند گردید.بعد از انتخاب قالب مناسب قدم بعدی انتخاب سرمایه می باشد،میزان سرمایه تصویب شده در قانون تجارت حداقل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
مدارک ثبت شرکت در زنجان

مدارک ثبت شرکت در قالب های ثبتی مختلف متغیر می باشد اما بعضی از این مدارک مانند:مدارک هویتی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران ( کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی ) ، گواهی سوئ پیشینه مشترک می باشد.
شرح مدارک ثبت شرکت در زنجان

    کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیران
    گواهی عدم سوء پیشینه
    امضای اقرارنامه عدم اشتغال در سازمان های دولتی توسط تمامی اعضای هیأت مدیره
    انتخاب اسامی مورد نظر برای شرکت به ترتیب اولویت
    تعیین موضوع فعالیت شرکت
    آدرس محل فعالیت شرکت
    مشخص کردن میزان سرمایه شرکت
    مشخص کردن سهامداران و میزان سهام آنها
    مشخص کردن صاحبان امضاء در شرکت
    تعیین اساسنامه، شرکتنامه و تقاضانامه

مدت زمان،هزینه و تعرفه ثبت شرکت در زنجان

باتوجه به انواع قالب های ثبتی شرکت در زنجان،زمان ثبت شرکت متفاوت می باشد.به این صورت که علاوه بر تکمیل بودن مدارک در بعضی از شرکت ها زمان زیادی برای به پایان رسیدن ثبت به طول می انجامد و در برخی دیگر زمان ثبت کوتاه تر می باشد .اگر کارشناسان اداره ثبت شرکت ها در بررسی با نواقص پرونده رو به رو شوند زمان ثبت به عقب می افتد.

هزینه های ثبت شرکت دارای دو بخش حق الوکاله و هزینه های واریزی می باشد.که این مسئله با توجه به نوع فعالیت ، میزان سرمایه ، حق الثبت و هزینه روزنامه رسمی هزینه ثبت شرکت مشخص میگردد.
مراحل ثبت شرکت توسط متقاضی ثبت و توسط موسسه حقوقی کریم خان
ثبت شرکت توسط متقاضی

متقاضیان با مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت با انتخاب گزینه ثبت تاسیس وارد سامانه می شوند و تمامی اطلاعات درخواستی را به صورت دقیق تکمیل می نمایند البته تنظیم و تالیف اوراق اساسی شرکت که شامل اساسنامه ، تقاضانامه، شرکتنامه و متن صورتجلسه می باشد باید به صورت کاملا تخصصی انجام شود زیرا با کوچکترین اشتباه پرونده رد و یا دچار نقص می شود.
ثبت شرکت توسط موسسه حقوقی کریم خان

ثبت کریم خان در عرصه ثبت شرکت و برند در استان زنجان وشهرستان های آن آماده ارائه خدمات و مشاوره کاملا تخصصی در این زمینه می باشد.در ابتدا متقاضیان می توانند از مشاوره های تخصصی کارشناسان در این زمینه بهره گیرند.قدم بعد با توجه به نیاز متقاضیان،طراحی موضوع فعالیت می باشد.مرحله بعد ثبت سامانه ای شرکت و اوراق تنظیم شده در این سامانه بارگذاری می شود. بعد از ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها درزنجان طی مدت زمانی آگهی تاسیس آن صادر می شود.
ثبت شرکت مسئولیت محدود در زنجان

انجام فعالیتهای بازرگانی و رسیدن به اهداف اقتصادی در زنجان نیازمند گامی محکم و موثر در این عرصه می باشد،ثبت شرکت و برند در زنجان یکی از مهم ترین اقدامات می باشد.شرکت با مسئولیت محدود از دو نفر سهامدار و عضوء هیئت مدیره بالای ۱۸ سال تاسیس می شود و موضوع فعالیت آن بازرگانی می باشد.حداقل میزان سرمایه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت لفظی می باشد و سهامداران با توجه به آورده نقدی خود در شرکت مسئول پرداخت قروض می باشند.
ثبت شرکت سهامی خاص در زنجان

درشرکت سهامی خاص تعداد سهامداران ۳نفر ،۲نفر بازرس اصلی و علی البدل می باشد. این شرکت ها با هر موضوع فعالیتی که ثبت می شوند به عنوان شرکتهای بازرگانی می باشند.اعضا هیئت مدیره ،تمامی سرمایه (سهام) در این شرکت ها را تامین می کند و ۳۵% سرمایه در بانکی به نام شرکت در حال تاسیس واریز می گردد.
ثبت شرکت تولیدی و صنعتی ، خدماتی ، پیمانکاری ، ساختمانی و عمرانی ، بازرگانی در زنجان

با افزایش فعالیتهای تجاری موضوعات مختلفی شامل : تولیدی ، پیمانکاری و خدماتی که از طرف مهندسین و پیمانکاران مورد توجه قرار میگیرند، جهت ثبت شدن درخواست می گردد. ثبت شرکت با این موضوعات اقدامات مهمی برای انجام اموری مانند ثبت برند میشود که باعث اعتماد بین مصرف کنندگان می شود.
اخذ دفاتر پلمپ شرکت درزنجان

هر موسسه و شركتی كه شامل قوانین مالیاتی باشد،باید دفاتر قانونی خود را برای نگارش تمامی فعالیت های مالی از سازمان امور مالیاتی، خود تحویل بگیرد .این دفاتر كه دفاتر قانونی هستند,تمامی شركتها با توجه به دستور العمل ها و آئین نامه نگارش دفاتر قانونی تمامی فعالیت های مالی خود را باید به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی در این دفاتر بنویسند و در پایان سال مالی، زمانی تحویل اظهار نامه مالیاتی دفاتر پلمپ شده را هم برای استناد به دارایی تحویل می دهند.دفاتر پلمپ( دفاتر مالیاتی )برای مشخص کردن فعالیت های مالی سالیانه شرکت, ثبت شرکت , بصورت الزامی اختصاص داده می شود.
انواع امورثبتی شرکتهای تجاری در زنجان

    ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زنجان
    ثبت شرکت سهامی خاص در زنجان
    ثبت برند در زنجان
    ثیت شرکت تعاونی در زنجان
    ثبت موسسات غیرتجاری در زنجان
    ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در زنجان
    ثبت شرکت بازرگانی در زنجان
    ثبت شرکت خدماتی در زنجان
    ثبت شرکت پیمانکاری در زنجان
    ثبت شرکت عمرانی در زنجان
    ثبت شرکت ساختمانی در زنجان
    ثبت شرکت صنعتی در زنجان
    ثبت شرکت تولیدی در زنجان

انواع شرکتهای تجاری در زنجان

    ثبت شرکت بازرگانی در زنجان
    ثبت شرکت پیمانکاری در زنجان
    ثبت شرکت خدماتی در زنجان
    ثبت شرکت گردشگری در زنجان
    ثبت شرکت ساختمانی در زنجان
    ثبت شرکت عمرانی در زنجان
    ثبت شرکت تولیدی در زنجان
    ثبت شرکت صنعتی در زنجان
    ثبت شرکت دانش بنیان در زنجان
    ثبت شرکت معماری در زنجان

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها در استان زنجان

    ثبت شرکت در ابهر
    ثبت شرکت در خرمدره
    ثبت شرکت در قیدر
    ثبت شرکت در قروه
    ثبت شرکت در ماه نشان
    ثبت شرکت در زرین آباد

کارشناسان و مشاوران ثبت شرکت کریم خان با دارا بودن مشاوران تخصصی در زمینه ثبت شرکت در زنجان میتوانند بهترین یاری رسان شما در این زمینه باشند.


نوشته شده در : یکشنبه 29 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت شرکت در سمنان

ثبت شرکت در سمنان


استان سمنان یکی از استان‌های کشور ایران، مرکز و پرجمعیت‌ترین شهر این استان، شهر سمنان است.این استان به دلیل نزدیکی با تهران، دارا بودن شبکه ارتباطی پیشرفته و راه آهن با استان های تهران، خراسان، مازندران و جنوب کشور در بخش صنعت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. همچنین با توجه به وضعیت زمین شناسی منطقه، این استان از نظر تنوع مواد معدنی یکی از غنی ترین مناطق کشور به شمار می آید. معادن فعال در این منطقه عبارتند از: زغال سنگ، کرومیت، گچ، نمک، سیلیس، سولفات دو سود، دولومیت، پتاس، خاک های صنعتی، مس، سرب، روی، بوکسیت، منگنز، گوگرد و فسفات.

ثبت شرکت در سمنان

 

این دیار، به دلیل شرایط جغرافیایی بیابانی و نیمه بیابانی و محدودیت های آب و خاک، از موقعیت کشاورزی مطلوبی برخوردار نیست و تنها ۲ در صد از کل مساحت استان زیر کشت آبی و دیم است و محصولات آن را گندم، جو، پنبه بومی و ورامینی، یونجه، سیب زمینی، اسپرس،شبدر و چغندر قند تشکیل می دهند.ولی در بخش دام داری به علت داشتن مراتع غنی از وضعیت خوبی برخوردار است و به عنوان یکی از قطب های مهم دامپروری کشور محسوب می شود. استان سمنان در بخش صنایع دستی،از مراکز مهم کشور محسوب می شود،صنایعی از قبیل جاجیم بافی، چادر شب، پلاس و چوقا، چاپ قلمکار، سرامیک، سفال سازی، گلیم بافی، قالی بافی، صنایع دستی موجود در سمنان محسوب می شود.
ثبت شرکت در سمنان

اشخاص حقیقی و حقوقی با به کاربردن توان و تخصص خود در فعالیت های اقتصادی اقدام به ثبت شرکت می نمایند و فعالیت های تجاری خود را ابه این وسیله قانونی می کنند .اشخاص با توجه به فعالیت های تجاری خود شرکت در قالب های مختلفی به ثبت می رسانند.ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها امکان پذیر است.
مراحل ثبت شرکت در سمنان

    در شرکت محدود تعداد سهامداران ۲ نفر،در شرکت های سهامی خاص حداقل ۳ نفر است و حق رأی هر کسی به اندازه میزان سرمایه او در شرکت است.
    مراجعه به سامانه اینترنتی ثبت شرکت و تکمیل اطلاعات در قسمت پذیرش
    تعیین نام و نوع شخص حقوقی شرکت( مجاز به انتخاب ۵نام و در صورتی که نام اداراتی نباشد تایید می شود)
    تعیین مدت زمان و نوع فعالیت در صورت لزوم کسب مجوز
    درج نشانی و محل شرکت و در صورت عدم نشانی درج آدرس منزل ،شماره تماس و کد پستی
    تعیین مبلغ در نظر گرفته شده برای سرمایه اولیه شرکت در قسمت «سرمایه شخص حقوقی»،در شرکت های محدود حداقل یک میلیون ریال
    درج اسامی شرکاء و مشخصات کامل آن ها
    تعیین میزان سهام هریک از شرکاء(نقدی ، غیر نقدی)
    انتخاب تعداد شعبه های در نظر گرفته شده و مکان آنها و سپس تعیین سال مالی شرکت و تکمیل صورت جلسه
    تعیین اساس نامه و قوانین خاص شرکت
    تحویل مدارک به اداره ثبت شرکت ها

در پایان بعد از تأیید تمام مراحل و دریافت شماره ثبت باید آگهی ثبت شرکت خود را در روزنامه رسمی به چاپ برسانید.در آگهی باید نام و نوع شرکت ثبت شود و پس از درج آگهی می توان کار خود رابه طور رسمی آغاز کرد.
زمان و تعرفه ثبت شرکت در سمنان

در مورد زمان ثبت شرکت در سمنان باید تمامی مدارک ارائه شده به اداره ثبت شرکت ها کامل و بدون نقص باشد تا در طول بررسی های کارشناسان نواقصی وجود نداشته باشد که در غیر این صورت پرونده به تعویق می افتد.
هزینه های دولتی ثبت شرکت که شامل:حق الثبت ، حق التمبر ، واریزی مبلغ تعیین نام برای شرکت ، آگهی نوبت آول روزنامه کثیرالانتشار ، آگهی نوبت دوم روزنامه رسمی و … می باشد در طی مراحل ثبت شرکت پرداخت می گردد. البته میزان سرمایه و موضوع فعالیت شرکت , تعداد اعضا در هزینه ها تأثیر گذار می باشند.
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سمنان

در این نوع شرکت که با هدف های تجاری مشترک تاسیس می شود ،حداقل تعداد اعضا ۲ نفر و حداقل سن قانونی اشخاص باید بالای ۱۸ سال باشد . سرمایه اولیه تأسیس این نوع شرکت ها حداقل باید ۱ میلیون ریال باشد و سرمایه در این نوع شرکت ها به سهام تقسیم بندی نمی شود . تمامی اعضا به اندازه سهام خود مسئول تعهدات شرکت می باشند.
مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سمنان

    دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
    دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
    دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
    تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
    اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
    تصویر برابر با اصل مدارک هویت تمامی شرکاء، مدیران
    اصل گواهی عدم سوءپیشینه اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل
    دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
    دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
    اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد

ثبت شرکت سهامی خاص در سمنان

شرکت سهامی خاص برای اعتبار بخشیدن به امور و کسب و کار اقتصادی تاسیس می گردد و ثبت یک شرکت سهامی خاص درشهرستان های شاهرود، دامغان و گرمسار استان سمنان از گام های اولیه و موثر می باشد .حداقل اعضای هیات مدیره ۵ نفر می باشد و میزان تعهد افراد با توجه به میزان سهام آن ها در شرکت معین می شود .حداقل تعداد سهامداران ۳ نفر بالای ۱۸ سال و ۲ نفر بازرس (وجود این بازرسین الزامی می باشد)که یکی بازرس اصلی و دیگری بازرس علی البدل می باشد.حداقل سرمایه اولیه سهامداران ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال می باشد و باید در زمان ثبت ۳۵% را واریز و ۶۵% را متعهد به پرداخت شوند ، مدت زمان مسئولیت برای سهامداران ۲ سال و برای بازرسین ۱ سال می باشد و بعد از اتمام زمان مسئولیت باید تمدید آن سمت صورت گیرد.
ثبت موسسه در سمنان

همانطور که گفتیم در صورتی که موضوع فعالیت شرکت ها تجاری باشند،به ثبت می رسند اما در برخی از موارد ثبت شرکت های غیر تجاری(آموزشی ، خیریه ، علمی ادبی و…. ) امکان پذیر می باشد.

این شرکت ها که به موسسات غیر تجاری درشهرستان های شاهرود، دامغان و گرمسار استان سمنان شناخته می شوند، بعد از ثبت شرکت شخصیت حقوقی پیدا می کنند . موسسات غیرتجاری دو نوع می باشند:

موسسات غیر انتفاعی که اشخاص حقوقی می باشند ، هدف آنها سودآوری و تقسیم سود نمی باشد مانند انجمن ها و یا اتحادیه هاو…و همچنین موسسات انتفاعی که هدف اصلی آنها سودآوری بیشتر می باشد . مانند امور غیر تجاری ادبی ، علمی ، آموزشی ، خیریه و…
ثبت برند واحد ثبتی سمنان

ثبت برند یا علامت تجاری جهت معرفی کالا و خدمات تولیدی شما به بازار تجارت و رقابتی است. هر چه کیفیت و نام انتخابی محصولات شما بهتر باشد در ذهن مصرف کنندگان بیشتر باقی می ماند و در برابر رقبا پایداری بیشتری دارد، بنابراین مهم ترین قدم برای داشتن برندی معتبر انتخابی نام و نشانی مناسب می باشد.با ثبت برند میتوان از سوء استفاده احتمالی افراد سودجو جلوگیری کرد.
اخذ کارت بازرگانی واحد ثبتی سمنان

کارت بازرگانی مجوزی است از طرف اتاق بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام فعالیت های بازرگانی و واردات و صادرات کالا.این کالاها طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.اعتبار کارت بازرگانی یکسال و بعد از اتمام این دوره با پرداخت هزینه تمدید می شود.
ثبت شرکت تضامنی در سمنان

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی به شرح زیر است:

    دو برگ امضا شده از تقاضانامه شرکت
    دو برگ امضا شده از شرکتنامه شرکت
    دونسخه امضا شده از اساس نامه شرکت
    کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی تمامی شرکا
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره
    اصل مجوز صادر شده از مرجع صلاحیت
    دو نسخه امضاء شده از صورت جلسه مجمع عمومیموسسین شرکت و صورت جلسه هیئت مدیره
    اصل وکالت نامه وکیل دادگستری
    تعهدنامه تمامی اعضا هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره

انواع شرکتهای تجاری در سمنان

    ثبت شرکت بازرگانی در سمنان
    ثبت شرکت پیمانکاری در سمنان
    ثبت شرکت خدماتی در سمنان
    ثبت شرکت گردشگری در سمنان
    ثبت شرکت ساختمانی در سمنان
    ثبت شرکت عمرانی در سمنان
    ثبت شرکت تولیدی در سمنان
    ثبت شرکت صنعتی در سمنان
    ثبت شرکت دانش بنیان در سمنان
    ثبت شرکت معماری در سمنان

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها استان سمنان

    ثبت شرکت در سمنان
    ثبت شرکت در شاهرود
    ثبت شرکت در دامغان
    ثبت شرکت در گرمسار
    ثبت شرکت در سنگسر
    ثبت شرکت در سرخه
    ثبت شرکت در میامی
    ثبت شرکت در آرادان

کارشناسان ما در موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان با افتخار و سابقه ای درخشان،در حداقل زمان و هزینه بهترین خدمات را برای شما در ثبت شرکت در سمنان ارائه می دهند.


نوشته شده در : یکشنبه 29 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت شرکت در شهرکرد

ثبت شرکت در شهرکرد

شهرکرد یکی از شهرهای مرکزی ایران و مرکز شهرستان شهرکرد ،استان چهارمحال و بختیاری است.با توجه به میزان بارندگی و جاری شدن رودهای پر آب، کشاورزی یکی از مهمترین ارکان اقتصادی به ویژه در شرق استان چهارمحال و بختیاری محسوب می شود. از میان محصولات سالانه منطقه، ابتدا کشت غلات و سپس کشت گیاهان علوفه ای از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

جامعه عشایری تحت تاثیر شدید اقتصاد دامداری است و از کوچ به عنوان تحرک اجتماعی و اقتصادی استفاده می کنند. مردم روستاها و عشایر استان علاوه بر رمه های کوچنده، به پرورش انواع دام ها مشغول هستند.در بخش صنعت ، جریان توسعه صنعت از رونق چندانی برخوردار نیست. ولی با این وجود صنایع استان به دو دسته ماشینی و دستی تقسیم می شود.

ثبت شرکت در شهرکرد

بیشتر صنایع ماشینی در شهرهای شهرکرد، بروجن و فارسان متمرکز است که مهم ترین آنها عبارتند از: کارخانه‌های قند شهرکرد، ریسندگی شهرکرد، سیمان شهرکرد، فولاد شهرکرد، لوازم خانوادگی برفاب، گچ فارسان، آرد سازی و ریسندگی بروجن و صنایع شیر و لبنی شهرکرد و اما در بخش صنایع دستی که بیشتر میان عشایر بختیاری رونق به سزایی دارد، می توان به قالی بافی، چوخا بافی،‌ گلیم بافی، جاجیم بافی، خورجین بافی، پلاس بافی، قفل سازی، انواع بافته های خانگی نظیر کلاه نمدی، عبا، گهواره یا ته ده و گبه اشاره کرد.
ثبت شرکت در شهرکرد

اشخاص حقیقی برای بهره مندی ازحمایت های دولتی و نظم دهی به امور فعالیت های تجاری خود به ثبت شرکت اقدام می نمایند.از مزیت های ثبت شرکت تبدیل اشخاص حقیقی به حقوقی،افزایش اعتبار فعالیت های تجاری و ساماندهی به فعالیت های اقتصادی می باشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در شهرکرد

مدارک لازم ثبت شرکت در شهرستان های بروجن، لردگان و فرخ‌ شهر استان شهرکرد باید برابر اصل شده و به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست ارسال گردد و در سامانه اینترنتی ثبت شود.

ارائه اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه افراد شریک به همراه یک قطعه عکس از تمامی اعضا برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه لازم است . همچنین مجوز فعالیت برای برخی موضوعات نیز الزامی است.
زمان و تعرفه ثبت شرکت در شهرکرد

با تکمیل مدارک ذکر شده و تعیین نام شرکت در سامانه،طی مدت زمانی شرکت مورد نظر به ثبت می رسد و شماره ثبت و شناسه ملی ثبتی آماده می شود.
هزینه هایی که در زمان ثبت،درخواست کننده ملزم به پرداخت آن می باشد و این هزینه ها با توجه به موارد زیر متفاوت است:
هزینه های پایه ثبت،حق الثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها،حق ابطال تمبر سرمایه،حق الوکاله وکیل ثبت شرکت،هزینه های پستی،حق الثبت آگهی روزنامه رسمی،هزینه آگهی روزنامه کثیر الانتشار، .. می باشد.هزینه هایی دیگری مانند موضوع فعالیت و تعداد نفرات شرکت در هزینه تاثیر گذار می باشند.
مراحل ثبت شرکت در شهرکرد

متقاضی از طریق وب سایت اداره ثبت شرکت ها می تواند اطلاعات لازم برای مراحل ثبت شرکت در شهرکرد شامل تمامی اطلاعات و جزئیات ثبت و مراحل و مشخصات بعد از آن را به طور کامل به دست آورد .برای اینکار می توانید از مشاوره کارشناسان ثبت شرکت کریم خان استفاده کنید،و پس از آن میبایست به تکمیل مدارک پرداخته و به اداره ثبت شرکت ها تحویل داد و حتی می توانید مدارک را از طریق سامانه بارگذاری نمایید و کارشناسان پرونده را بررسی کنند و بعد از تأیید، آگهی نوبت اول چاپ می شود و سپس نوبت آگهی دوم می باشد .
ثبت موسسات غیرتجاری در شهرکرد

از پرکاربردترین قالب های ثبتی، ثبت موسسات غیرتجاری ( موسه حقوقی- آموزشی – خیریه و…) است که جهت ثبت آن به دریافت مجوز از سازمانهای مسئول( بهزیستی، اداره ارشاد ، آموزش و پرورش و …)است.در این موسسات حداقل اعضا دو نفر و حداقل سرمایه یک میلیون ریال می باشد. این موسسات به دو گروه تقسیم می شوند:

موسسات غیر انتفاعی: به موسساتی گفته می شود که هدف آنها سود و زیان نمی باشد همانند : انجمن های ادبی ، علمی و انجمن های اسلامی و یا موسسات خیریه

موسسات انتفاعی:هدف این موسسات کسب سود می باشد همانند: آموزشگاه‌های علمی، فنی، کلاس‌های زبان، موسسات حقوقی و …
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در شهرکرد

حداقل تعداد اعضا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر می باشد ،یکی از اعضا به عنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ودیگری عضو هیئت مدیره خواهد بود. سرمایه در این نوع شرکت به صورت نقدی است و نیازی به واریز آن به حساب بانکی نمی باشد. این نوع شرکت برای فعالیت بازرگانی کوچک مناسب است.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در شهرکرد

    کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد )
    فتوکپی شناسنامه و کارت ملی افراد
    اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکتها
    ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره

ثبت شرکت سهامی خاص در شهرکرد

تمام سرمایه شرکت سهامی خاص در شهرکرد را مؤسسین تامین می کنند و سرمایه آن باید به سهام تقسیم می شود و تعهدات صاحبان سهام به مبلغ سهام آنها محدود است .این شرکت با حضور ۵ نفر حداقل تعداد سهامداران ۳ نفر می باشد و دونفر به عنوان بازرس به ثبت می رسد.
مدارک لازم برای پذیرش شرکت سهامی خاص در شهرکرد

    کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین ( در دفاتر اسناد رسمی )ویا وکیل رسمی شرکت
    کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین ( در دفاتر اسناد رسمی)ویا وکیل رسمی شرکت
    ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. ( مراکز پلیس +۱۰)
    ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
    ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
    ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت

ثبت شرکت تولیدی و خدماتی و پیمانکاری در شهرکرد

از روتین ترین موضوع فعالیت برای ثبت شرکتها پیمانکاری ، خدماتی و تولیدی می باشد. تمامی این فعالیتها در قالبهای سهامی خاص و مسئولیت محدود به با توجه به میزان فعالیت آن ها به ثبت میرسند.اگر به فعالیتهایی در سطح گسترده و اخذ وام و شرکت در مناقصات تمایل داشته باشید باید شرکت سهامی خاص ثبت کنید.
اخذ دفاتر پلمپ شرکت در شهرکرد

تمامی موسسات،شركت هاو هر سازمانی كه شامل مقررات مالیات باشد ملزم است از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را برای نگاشتن تمامی فعالیت های مالی خود تحویل بگیرد .

تمامی شركتها با توجه به دستور العمل ها و آئین نامه نگارش دفاتر قانونی تمامی عملیات مالی خود را باید به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی وتراشیده شدن و لاك گیری در این دفاتركه به دفاتر قانونی معروف هستند، بنویسند و دراتمام سال مالی و زمانی كه می خواهند اظهار نامه مالیاتی را تحویل دهند دفاتر پلمپ شده را ضمیمه کرده و استرداد می کنند.دفاتر پلمپ ( دفاتر مالیاتی ) برای معین کردن فعالیت های مالی سالیانه شرکت،ثبت شرکت،به شکل قهری اختصاص داده می شود.
مدارک لازم برای اخذ دفاتر پلمپ

کپی شناسنامه مدیرعامل روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی هیئت مدیره شرکت دفاتر آدرس دقیق پستی و کد پستی محل شرکت
انواع شرکتهای تجاری در شهرکرد

    ثبت شرکت بازرگانی در شهرکرد
    ثبت شرکت پیمانکاری در شهرکرد
    ثبت شرکت خدماتی در شهرکرد
    ثبت شرکت گردشگری در شهرکرد
    ثبت شرکت ساختمانی در شهرکرد
    ثبت شرکت عمرانی در شهرکرد
    ثبت شرکت تولیدی در شهرکرد
    ثبت شرکت صنعتی در شهرکرد
    ثبت شرکت دانش بنیان در شهرکرد
    ثبت شرکت معماری در شهرکرد

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها استان چهارمحال و بختیاری

    ثبت شرکت در شهرکرد
    ثبت شرکت در بروجن
    ثبت شرکت در فرخ شهر
    ثبت شرکت در فارسان
    ثبت شرکت در لردگان
    ثبت شرکت در اردل
    ثبت شرکت در کوهرنگ

کارشناسان و مشاوران موسسه ثبت حقوقی کریم خان با دارا بودن دپارتمانهای تخصصی در زمینه ثبت شرکت میتوانند بهترین یاری رسان شما در این زمینه باشند.


نوشته شده در : یکشنبه 29 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت شرکت در شیراز

ثبت شرکت در شیراز

شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران و کلان‌شهر زیبای این کشور و مرکز استان فارس است،استانی با مزیت‌های نسبی در بخش‌های كشاورزی،گردشگری، صنعتی و معدنی، تجاری و دانشگاهی؛ كه بیش از ۷ درصد از جمعیت و گستره ایران اسلامی را به خود اختصاص داده.

صنایع الکترونیک شهرک صنعتی شیراز، صنایع کوچک و بزرگ بسیاری را در خود جای داده‌است که از میان آن‌ها کارخانجات الکترونیکی متعددی از جمله خودروهای برقی، صنایع الکترونیک ایران (صاایران)، زیمنس، ITMC و صنایع قطعات الکترونیک ایران می‌باشد.صنایع فناوری اطلاعات از بزرگ‌ترین صنایع این شهر به‌شمار می‌رود که با شهرهای بزرگی در زمینهٔ تبادل صنایع فناوری اطلاعات در جهان مانند مونیخ و برلین (در زمینهٔ کارخانجات زیمنس) در ارتباط می‌باشد.

ثبت شرکت در شیراز

کشاورزی صنعت و تجارت درشیراز به واسطه مرکزیت نسبی‌اش در منطقه زاگرس جنوبی و واقع بودن در یک منطقه به نسبت حاصلخیز به محل طبیعی برای مبادلات محلی کالا بین کشاورزان و یکجانشینان و عشایری مانند قشقایی تبدیل گشته بود. همچنین این شهر در مسیر راه‌های تجاری داخل ایران به بنادر جنوب مانند بوشهر بوده‌است که این نقش با احداث شبکه راه‌آهن به بنادر دیگر ایران کمرنگ شده‌است.تولیدات کشاورزی این شهرستان عبارت‌اند از: انگور، نارنج، خرمالو، ازگیل، شلیل، انار و گندم. این شهر در تولید فرش و گل نیز معروف است. از صنایع مهم این شهر می‌توان به صنایع لبنیات ، کمپوت و کنسرو ،عرقیجات ،خشکبار و صنایع نساجی اشاره کرد.

در حوزه محصولات دامی نیز استان فارس مقام نخست تولید گوشت قرمز، چهارم تولید شیر، سوم تولید مرغ، پنجم تخم مرغ و چهارم عسل در کشور را به خود اختصاص داده‌است.
ثبت شرکت در شیراز

روند ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری و اداره ثبت شرکت ها شیراز به وسیله سامانه ثبت شرکتها صورت میگیرد.
چرا شرکت خود را ثبت کنیم؟

در ثبت شرکت فرد از شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقی تبدیل می شود و شرکتی که دارای ارزش حقوقی و قانونی باشد، ارزش و جایگاه ویژه ای برای افراد دارد،به این دلیل ثبت شرکت برای مدیران اهمیت بسیار ویژه ای دارد.شرکتی که در اداره ی ثبت شرکتها به ثبت رسیده و مراحل قانونی را طی کرده باشد و در پایان شماره ثبت آن صادر شده باشد،باعث جلب اعتماد و اطمینان مشتریان و دیگر شرکت ها می شود.
مدارک لازم برای ثبت شرکت در شیراز

    کپی برابر اصل مدارک شناسایی در دفترخانه اسناد رسمی (اعضاء هیئت مدیره، موسسین، سهامداران و بازرسین)
    اخذ نامه عدم سوء پیشینه (اعضاء هیئت مدیره،بازرسین)
    معرفی آدرس شرکت و کد پستی
    ارائه وکالتنامه اگر تمامی فعالیت ثبت را وکیل ویا نماینده قانونی انجام دهد.

زمان و تعرفه ثبت شرکت در شیراز

با تکمیل مدارک ذکر شده و تعیین نام شرکت در سامانه،طی مدت زمانی شرکت مورد نظر ثبت می شود و شماره ثبت و شناسه ملی ثبتی آماده می شود.

هزینه هایی که در زمان ثبت،درخواست کننده ملزم به پرداخت آن می باشد و این هزینه ها با توجه به موارد زیر متفاوت است:

هزینه های پایه ثبت،حق الثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها،حق ابطال تمبر سرمایه،حق الوکاله وکیل ثبت شرکت،هزینه های پستی،حق الچاپ آگهی روزنامه رسمی،هزینه آگهی روزنامه کثیر الانتشار، .. می باشد.هزینه هایی دیگری مانند موضوع فعالیت و تعداد نفرات شرکت در هزینه تاثیر گذار می باشند.به طور نمونه اگر موضوع فعالیت طولانی(بیشتر از ۳ سطر) و موارد مختلفی را دارا باشد.
بنابراین حق الثبت شرکت با مسئولییت محدود ، شرکت سهامی خاص تعرفه و هزینه های متفاوتی دارد.
مراحل ثبت شرکت در شیراز
مراحل ثبت شرکت در شیراز توسط متقاضی

ابتدا باید موضوع فعالیت و اوراق شرکت را به کمک افراد متخصص و باتجربه ،مطابق با اطلاعات اولیه مورد نیاز برای ثبت شرکت مشخص نمود.
سپس از طریق سامانه ثبت شرکتها در شهرستان های مرودشت، جهرم و فسا استان شیراز به ثبت نام پرونده اقدام نمود و تمامی مراحل را با دقت تکمیل نمود.البته باید توجه داشت با انتخاب گزینه تایید نهایی امکان ویرایش اطلاعات نخواهد داشت.
ثبت شرکت توسط موسسه حقوقی کریم خان

متخصصان گروه حقوقی و ثبتی کریم خان مشاوره ای کاملا حرفه ای در زمینه های مختلف از جمله ثبت شرکت را به متقاضیان ارائه می دهند.
بعد از تکمیل مدارک،مشاوران موضوع فعالیت شرکت را به صورت حرفه ای تنظیم نموده سپس ازطریق سامانه ثبت شرکتها در شیراز باید به ثبت نام سامانه ای شرکت اقدام نمود.

کارشناسان اطلاعات و اوراق اصلی شرکت ( اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه ، متن صورتجلسه ) را تنظیم نموده و وارد سامانه می کنند. بعد از تایید نام شرکت و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت شیراز ، کارشناسان ما فرآیند اداری و ثبت پرونده را در اداره ثبت شرکتها پیگیری می کنند و طی مدت زمان معینی آگهی تاسیس شرکت در سامانه منتشر می شود.
ثبت موسسه در شیراز

موسسات غیر تجاری همانطورکه از اسمشان مشخص است برای انجام فعالیت های غیر تجاری ثبت می شوند مانند امور علمی،امور خیریه،و…
این شرکت ها در دو قالب انتفاعی و غیر انتفاعی تاسیس می شوند.موسسات غیر انتفاعی اشخاص حقوقی می باشندکه هدف آنها سودآوری و تقسیم سود نمی باشد و موسسات انتفاعی هدف اصلی آنها سودآوری بیشتر می باشد.

این موسسات نیز از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی پیدا کرده و حداقل شرکا در این موسسات حداقل ۲ نفر و سرمایه اولیه به هر میزان مجاز می باشد.
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در شیراز

با توجه به افزایش فعالیتهای تجاری در یزد و شهرستان های آن ،ثبت شرکت با مسئولیت محدود گامی موثر در زمینه ثبت شرکت به حساب می آید.در این نوع شرکت حداقل تعداد شرکاء دو نفر بالای ۱۸ سال می باشد که باید عضو هیئت مدیره نیز باشند.انتساب مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود ضروری است و حداقل سرمایه شرکت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.برای اعلام این سرمایه به اداره ثبت شرکتها،درج در اوراق کافی است و نیازی به واریز این مبلغ به بانک و بلوکه شدن آن مانند شرکتهای سهامی خاص نمی باشد.
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود

    دو نسخه تقاضانامه ثبت شرکت
    دو نسخه شرکت نامه رسمی
    اساسنامه شرکت
    دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره
    کپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
    دریافت و ارائه مجوز مربوطه

ثبت شرکت سهامی خاص در شیراز

از اصولی ترین فعالیتهای اقتصادی برای ارائه خدمات ارزشمند ثبت یک شرکت سهامی خاص در شیراز می باشد،در این نوع شرکت تعهد سهامداران در با توجه به میزان سهامشان در شرکت است.

حداقل تعداد اعضا در شرکت سهامی خاص سه نفر بالای ۱۸سال و ۲ نفر بازرس اصلی و علی البدل است که انتخاب بازرسین در این نوع شرکت ها ضروری می باشد و ۳۵% از سرمایه اولیه شرکت خود را در بانکی به نام شرکت در حال تاسیس واریز می کنند.مدت زمان مسئولیت اعضای هیئت مدیره دو سال است واین مدت برای بازرسین شرکت یک سال می باشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

    دونسخه اظهارنامه شرکت
    دونسخه اساسنامه شرکت
    دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
    دونسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
    کپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
    ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
    ارائه مجوز در صورت نیاز
    ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری
    ارائه اصل سند مالکیت ( اگر اموال جزء سرمایه شرکت باشد )

ثبت شرکت تولیدی و خدماتی و پیمانکاری در شیراز

اکثر موضوع فعالیت شرکتهای سهامی: پیمانکاری ، خدماتی و تولیدی است که در قالب سهامی خاص و مسئولیت محدود به ثبت می رسند.از مهمترین فاکتورها در انتخاب قالبهای ثبتی گستردگی فعالیت می باشد.اگر قصد شرکت در مناقصات را دارید و اکثر فعالیت شما در این زمینه باشد، به دلیل تعهد بالای شرکت سهامی خاص، این قالب از شرکت را انتخاب کنید.
انواع شرکتهای تجاری در حوزه ثبتی شیراز

    شرکت بازرگانی در شیراز
    شرکت پیمانکاری در شیراز
    شرکت خدماتی در شیراز
    شرکت گردشگری در شیراز
    شرکت ساختمانی در شیراز
    شرکت عمرانی در شیراز
    شرکت تولیدی در شیراز
    شرکت صنعتی در شیراز
    شرکت دانش بنیان در شیراز
    شرکت معماری در شیراز

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها استان فارس

    ثبت شرکت در آباده
    ثبت شرکت در اقلید
    ثبت شرکت در خرم بید
    ثبت شرکت در بوانات
    ثبت شرکت در پاسارگاد
    ثبت شرکت در ارسنجان
    ثبت شرکت در مرودشت
    ثبت شرکت در سپیدان
    ثبت شرکت در رستم
    ثبت شرکت در ممسنی
    ثبت شرکت در کازرون
    ثبت شرکت در فیروزآباد
    ثبت شرکت در فراشبند
    ثبت شرکت در مهر
    ثبت شرکت در لامرد
    ثبت شرکت در گراش
    ثبت شرکت در لارستان
    ثبت شرکت در جهرم
    ثبت شرکت در کوار
    ثبت شرکت در خرامه
    ثبت شرکت در فسا
    ثبت شرکت در زرین دشت
    ثبت شرکت در استهبان
    ثبت شرکت در نی ریز
    ثبت شرکت در داراب
    ثبت شرکت در سروستان
    ثبت شرکت در خنج
    ثبت شرکت در قیرو کارزین

مشاوران و کارشناسان موسسه حقوقی کریم خان با دارا بودن اطلاعات تخصصی در زمینه ثبت شرکت، بهترین مشاوره را برای شما ارائه می دهند.شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان کریم خان در تماس باشید.


نوشته شده در : یکشنبه 29 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت شرکت در کاشان

ثبت شرکت در کاشان

کاشان شهری تاریخی است که مرکز شهرستان است و بخشی از استان اصفهان محسوب می‌شود. منطقه کاشان از دیر باز از منابع مهمی برخوردار بوده به طوری که می توان از معادنی نظیر مس، آهن، سولفات باریم، زاج سبز، نمک طعام ،سنگهای مرمر و تراورتن در این منطقه نام برد که بعضی از این معادن بسیار مورد توجه بوده و دارای اهمیت ویژه ای در سطح کشور می باشد. کاشان در زمینه صنایع دستی از دیر باز زبانزد و مشهور بوده ولی با رشد فن آوری ماشینی در بخش صنایع ، برخی از صنایع دستی به تدریج به دست فراموشی سپرده شده است.

ثبت شرکت در کاشان

 

در روزگاران گذشته صنایعی مانند قالی بافی ،شعربافی ،زری بافی،مسگری ،کاشیکاری ،سفالگری ،ابریشم بافی ،مخمل بافی و زیلو بافی ، در کارگاههای کوچک رواج داشته که با مرور زمان و همراه با تحولات “اقتصادی – اجتماعی “بعضی از آن صنایع مثل کاشی سازی و سفالگری به کلی به دیار فراموشی سپرده شده، اما بعضی از آنها مانند مخمل بافی ، پارچه بافی ، مسگری، قالیبافی در مجموعه های صنعتی بزرگ و کوچک هنوز فعال می باشند. البته نه با آن ظرافت و هنر آفرینی که محصولات صنایع دستی پیشین از آن برخوردار بودند.صنعت کشاورزی و تولید محصولاتی مانند پنبه، پیاز،غلات، صیفی‌جات و انواع میوه‌ها ( انار، انگور، هندوانه، طالبی، انجیر و …) و گیاهان داروئی، گلاب‌گیری و تهیه عرقیجات این استان معروف است.
ثبت شرکت در کاشان

با توجه به گسترش فعالیت های تجاری، ثبت شرکتها بیشتر مورد توجه فعالان اقتصادی در شهرستان های قمصر، نیاسر، جوشقان قالی، کامو و چوگان، برزک و مشکات استان کاشان قرار گرفته است و با ثبت شرکت ارزش فعالیتها نیز بیشتر می شود. از پرکاربردترین قالب ثبت شرکت در این شهر میتوان به ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص اشاره کرد.

با مراجعه به سامانه ثبت شرکت وارد سامانه ثبت شرکت کاشان شده و اطلاعات مورد نیاز رادر این سامانه وارد کرده که این اطلاعات شامل : اطلاعات متقاضی ثبت و آدرس دفتر مرکزی شرکت میزان سرمایه و اشخاص حاضر در شرکت می باشد و باید در نظر داشت پس از تایید نهایی امکان تغییر درسامانه ثبتی وجود ندارد.
زمان و تعرفه ثبت شرکت در کاشان

پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی و ارسال آن به اداره ثبت شرکتهای کاشان بعد از مدت ۳۰ روز کاری ثبت شرکت شما به پایان میرسد و برای دریافت آگهی تاسیس میتوان به اداره مربوطه مراجعه کرد.
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در کاشان

    کپی از مدارک هویتی مانند کارت ملی و شناسنامه ،
    گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل
    انتخاب نام شرکت
    آدرس شرکت باید تنها در محدوده منطقه ثبتی شرکت قرار داشته باشد
    میزان سرمایه شرکت
    تعیین سهامداران و مقدار میزان سهام سهام داران
    تعیین مدیران شرکت و نوع سمت آنها،یعنی مدیرعامل، رییس هیأت مدیر، نایب رییس هیأت مدیر
    وجود حق امضای شرکت
    تعیین بازرسین شرکت مخصوص ثبت شرکت های سهامی خاص

در این صورت می توانید به آسانی نسبت به ثبت شرکت خود در کاشان اقدام کنید.
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کاشان

شرکت با مسئولیت محدود به دلیل مسیرهای اداری راحت آن از طرفداری های زیادی برخوردار است.اشخاصی که به عنوان شریک در این شرکتها فقط به میزان آورده نقدی خود در شرکت تعهد به تامین مقروض و دین میباشند.سرمایه در این شرکتها به صورت زبانی می باشد و تنها در تعهد شرکا خواهد بود.فقط با دونفر شریک بالای ۱۸سال تاسیس می گردد.
مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

    دو برگ امضا شده از تقاضانامه شرکت
    دو برگ امضا شده از شرکت نامه شرکت
    دو نسخه امضا شده از اساس نامه شرکت
    کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی تمامی شرکا
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضا هیئت مدیره
    اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیت دار
    دو نسخه امضا شده از صورت جلسه مجمع عمومی و موسسین شرکت و صورت جلسه هیئت مدیره
    اصل وکالت نامه وکیل دادگستری(در صورت انتخاب وکیل)
    تعهد نامه کلیه اعضاهیئت مدیرهمبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره

ثبت شرکت سهامی خاص در کاشان

جهت انجام بعضی از امور مانند داشتن رتبه و شرکت در مناقصات و مزایدات شرکت سهامی خاص مناسب می باشد . تعداد اعضا در این ۵ نفرکه ۳نفر عضو اصلی هیئت مدیره و دونفر از آنها به عنوان بازرس اصلی و علی البدل منتخب میشوند.نام عنوان سهامی خاص در تمامی اوراق و اسناد و اعلامیه های شرکت باید اورده شود.
مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

    دو برگ امضا شده از اظهارنامه شرکت
    دو نسخه امضا شده از اساس نامه شرکت
    کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضا هیئت مدیره و بازرسین
    اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیت دار
    دو نسخه امضا شده از صورت جلسه مجمع عمومی و موسسین شرکت و صورت جلسه هیئت مدیره
    اصل وکالت نامه وکیل دادگستری
    اصل فیش بانکی و اصل گواهی نامه مبنی بر افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس و سپرده گذاری حداقل ۳۵ درصداز سرمایه شرکت در حساب
    تعهد نامه تمامی اعضا هیئت مدیره مبنی بر عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره

ثبت شرکت تضامنی در کاشان

شرکت که اسم یکی از شرکا باید در عنوان گزیده شده برای شرکت لحاظ گردد شرکتی تضامنی نام دارد. شخصی که سازگاربا ضرر و زیان های احتمالی و پیش آمده می باشد، سهامداری است که نامش در عنوان و نام شرکت ذکر میشود.
مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

    دو برگ امضا شده از تقاضانامه شرکت
    دو برگ امضا شده از شرکت نامه شرکت
    دو نسخه امضا شده از اساس نامه شرکت
    کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی تمامی شرکا
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری اعضا هیئت مدیره
    اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیت دار
    دو نسخه امضا شده از صورت جلسه مجمع عمومی و موسسین شرکت و صورت جلسه هیئت مدیره
    اصل وکالت نامه وکیل دادگستری(در صورت انتخاب وکیل)
    تعهد نامه کلیه اعضاهیئت مدیرهمبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی برای عضویت در هیئت مدیره

ثبت موسسه در کاشان

موسسات در کاشان از انواع اشخاص حقوقی می باشند،و همچنین امور تجاری و بازرگانی در این موسسات انجام نمی شود.
این نوع ثبت در کاشان انواع مختلفی دارند از جمله انجمن ها ، نهادها ، کانونها انجمنهای صنفی , آموزشگاهها و هم چنین امور حقوقی و موسسات خیریه
حداقل اعضا دو نفر می باشد و نیازی به اخذ گواهی عدم سو پیشینه ندارد.
ثبت موسسه غیر تجاری کاشان

این نوع ثبت در کاشان مشمول هزینه هایی مانند روزنامه رسمی و تعیین نام و حق الثبت و هم چنین هزینه دفاتر حسابداری می باشد.
موسسات هم باید از طریق موسسه حقوقی ثبت کریم خان در سامانه ثبت شرکتها ثبت گردند.مراحل ثبت موسسات در کاشان می توان به تعیین نام و نگارش شرکت و تعیین موضوع اشاره کرد.

کارشناسان موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان افتخار دارند با مشاوره تلفنی رایگان در مورد فرآیند ثبت شرکت با بهره گیری از خدمات بهینه خدمت شما عزیزان باشند.


نوشته شده در : یکشنبه 29 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت شرکت در ارومیه

ثبت شرکت در ارومیه


موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد در خصوص ثبت شرکت در  ارومیه توضیح دهد.

استان آذربایجان غربی با ظرفیت های فراوان و بالقوه در کشاورزی و دامپروری و مخصوصا در سرمایه گذاری و گردشگری موقعیت ویژه ای برای توسعه دارد ولی شاخص های اقتصادی آن فاصله معناداری با شاخص های کشوری دارد.استان آذربایجان غربی با وجود تمامی ظرفیت ها و پتانسیل‌ های ارزشمند و متنوع در عرصه های مختلف اقتصادی، تجاری، منابع طبیعی و گردشگری، متأسفانه در زمینه شاخص های اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار نداشته و فاصله معناداری با شاخص های کشوری دارد.استان آذربایجان غربی از قدیم‌الایام از پتانسیل‌های تجاری و بازرگانی بسیار ارزشمندی برخوردار بوده و اکنون نیز به دلیل وجود مرزهای رسمی سرو و بازرگان و ایواوغلی خوی و وجود بازارچه های فعال همچنان دارای موقعیت ممتازی است.

ثبت شرکت در ارومیه
ثبت شرکت در ارومیه

ثبت شرکت در ارومیه ، مادامی اشخاص حقیقی درتلاش توسعه و ترقی فعالیت خود هستند و تصمیم دارند به صورت وسیع تر وارد نهادها و ارگان ها شوند وقرارداد ببند.و بتوانند در مناقصه ومزایده و نمایشگاه های خارجی و داخلی شرکت نمایند می توانند به کار خود با ثبت شرکت گسترش داده و از شخصیت حقیقی به حقوقی تغییر کند.
مدارک ثبت شرکت در ارومیه

براساس نوع فعالیت و برای انجام ثبت ابتدا مدارک مورد نیاز را درثبت شرکت کریم خان تکمیل نمایید .درحین تکمیل مدارک مورد نیاز برای شرکت باید ۵ نام انتخاب نمایید و این۵ نام را به ترتیب اولویت در فرم تعیین یادداشت نمایید.برابر اصل بودن مدارک الزامیست.

    مدارک شناسایی تاسیس کننده و اعضا شرکا از جمله کارت ملی و شناسنامه
    ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کلیه اعضا و تاسیس کننده
    تنظیم مدارک اساسی شرکت از جمله اساسنامه و شرکتنامه و…
    دریافت مجوز فعالیت شرکت در صورتی که امور فعالیتی شرکت ملزم به ارائه جواز فعالیت باشد.
    مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در ارومیه
    آدرس دفتر مرکزی شرکت به همراه کد پستی
    مدارک شناسایی شرکا و اعضای هیئت مدیره
    میزان سهام و سهم الشرکه هر شریک
    سمت های اعضای هیئت مدیره
    اسامی پیشنهادی برای شرکت
    حق امضا مجاز شرکت

بعد از ارائه این اطلاعات به کارشناسان برای ثبت شرکت در ثبت کریم خان درشهرهای (خوی، میاندوآب و مهاباد) ارومیه باید برای تایید نام شرکت مبادرت کرد پس از تصویب نام شرکت باید مدارک را به اداره ثبت شرکت ها ارسال کرد.زمانی که اطلاعات به موسسه حقوقی ثبت کریم خان تمام روند ثبتی به عهده موسسه میباشد تا زمان صادر شدن شماره ثبت شرکت و ارائه اوراق ثبتی شرکت.پس از ثبت شرکت چاپ روزنامه رسمی شرکت اقدام کرد که این مرحله به صورت اینترنتی انجام میگرد و اصل روزنامه رسمی به آدرس پست میشود.
زمان،تعرفه ثبت شرکت در ارومیه

براساس انتخاب قالب ثبتی شرکت در ارومیه،زمان ثبت شرکت در هر موارد متفاوت است.برهمین موجب زمان ثبت شرکت با مسئولیت محدود با زمان ثبت شرکت سهامی خاص فرق می کند.زمان تعیین شده ثبت شرکت معمولا بین ۱۵ الی ۳۰ روزکاری می باشد.هزینه های ثبت شرکت همانند زمان ثبت متغیر است. هزینه های ثبت شرکت معمولا دو مورد است: قسمت اول هزینه های غیرخصوصی و قسمت دوم هزینه ای خصوصی است.هزینه های غیرخصوصی درحین ثبت شرکت : حق الدرج،حق الثبت،هزینه های تعیین نام،هزینه های روزنامه کثیرالانتشار و هزینه های روزنامه رسمی و.. می باشد.هزینه های خصوصی شامل هزینه های حق الوکالت ، هزینه های پست مدارک به اداره ثبت شرکت ها و…
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه

با بالارفتن میزان خدمات بازرگانی انجام اقدامات لازم و با ارزش در امتداد این امری مهم محسوب میشود. ثبت شرکت با مسئولیت محدود در شهرهای ارومیه با حداقل ۲ شریک بالای ۱۸ سال تشکیل میگردد که بایستی عضو هیئت مدیره نیز باشند.باید توجه داشته باشید مراحل انتخاب مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود جز اجبارات قانونی است و میزان سرمایه حداقل از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است و این سرمایه به صورت اعلامی و بدون گواهی بانکی می باشد.
شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ارومیه

    شرکت حداقل ۳ نفر سهامدار و ۲ نفر بازرس که یکی بازرس اصلی و یکی بازرس علی‌البدل است تاسیس میشود.
    اعضاء هیئت‌مدیره حداقل از ۲ نفر هستند.
    سهامداران می‌بایست زمان تأسیس ۳۵% از کل سرمایه شرکت خود را در حساب شرکت در حال تأسیس واریز نمایند.
    در شرکت‌های سهامی خاص اعضاء هیئت‌مدیره می‌بایست حداقل دارای یک سهام باشند.
    حداقل سرمایه لازم جهت ثبت شرکت یک‌میلیون ریال معادل ۱۰۰ هزار تومان است.

ثبت شرکت سهامی خاص در ارومیه

بازرگانان اقتصادی برای ارائه و دادن خدمات بهتر می بایست فعالیتهایی را به انجام برسانند که قدرت های خود را بالا برده و ثبت یک شرکت سهامی خاص در ارومیه توانایی دارد از جمله فعالیتها در این زمینه باشد. در این مدل ثبت میزان تعهد سهامداران با توجه به سهامشان در شرکت می باشد.اعضاء تشکیل دهنده این شرکتها برعکس شرکت با مسئولیت محدود ۳نفر،شریک بالای ۱۸سال و ۲ نفر بازرس اصلی و علی البدل است که انتخاب این بازرسین ملزم قانونی دارد و باید ۳۵% از سرمایه اولیه شرکت خود را در حسابی بانکی به نام شرکت در حال تاسیس واریز نمایید. مدت عهده داری اعضاء هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص دو سال مشخص شده و مدت تصدی بازرسین این شرکتها یک سال است.
مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در ارومیه

    کپی کارت ملی و شناسنامه همه سهامداران اعضاء و هیئت‌مدیره (برابر با اصل شده).
    گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضاء هیئت‌مدیره و موسسین.
    گواهی بانکی حاکی بر پرداخت ۳۵% از سرمایه شرکت دریکی از بانک‌های.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در ارومیه

    مدارک لازم ذکرشده تکمیل می‌گردد.
    در سایت ثبت نام شده و پذیرش اولیه دریافت گردد.
    نام شرکت تعیین گردیده و فرم‌های مربوطه امضا می‌شود.
    امور اداری ثبت شرکت را یک وکیل مجرب انجام می ‌دهد در صورت داشتن وکالت نامه.
    کار به پایان رسیده و در محل ثبت به شرکت کریم خان به کارفرما تحویل داده می‌شود.

ثبت موسسه در ارومیه

ثبت موسسه در شهرهای همچون خوی، میاندوآب و مهاباد استان بوشهر در قالب موسسه های که فعالیت تجاری را انجام نمیدهند و هدف از ثبت موسسه امور غیر تجاری ازجمله : امور خیریه ، امور آموزشی و …. می باشد .

موسسات انتفاعی :درشهرهای ارومیه درپی آن هستند که در امور فعالیتی خود کسب سود و بهره داشته باشند و آن را بین اعضا و شرکا توزیع کننداند .

موسسات غیر انتفاعی: درشهرهای ارومیه در تلاش هستند که از این فعالیتی که دارند سود و درآمدی نداشته باشند.
انواع شرکتهای تجاری در شهرهای ارومیه

    ثبت شرکت بازرگانی در ارومیه
    ثبت شرکت پیمانکاری در ارومیه
    ثبت شرکت خدماتی در ارومیه
    ثبت شرکت گردشگری در ارومیه
    ثبت شرکت ساختمانی در ارومیه
    ثبت شرکت عمرانی در ارومیه
    ثبت شرکت تولیدی در ارومیه
    ثبت شرکت صنعتی در ارومیه
    ثبت شرکت دانش بنیان در ارومیه
    ثبت شرکت معماری در ارومیه

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها در استان ارومیه

    ثبت شرکت در مهاباد
    ثبت شرکت در بوکان
    ثبت شرکت در خوی
    ثبت شرکت در میاندوآب
    ثبت شرکت در سردشت
    ثبت شرکت در سلماس
    ثبت شرکت در پیرانشهر
    ثبت شرکت در نقده
    ثبت شرکت در تکاب
    ثبت شرکت در شاهین دژ
    ثبت شرکت در چالدران

ثبت شرکت شرکت تضامنی در ارومیه

شرکتی که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود را شرکت تضامنی می گویند. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئول پرداخت کلیه قروض شرکت اگر بین شرکا برخلاف این، قراردادی منعقد کنند در مقابل اشخاص ثالث، بی اعتبار خواهد بود.در نام شرکت تضامنی باید عنوان «شرکت تضامنی» و لااقل اسم یک نفر از شرکا اورده شود.
ثبت شرکت تعاونی در ارومیه

شرکتی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور ساماندهی نیازمندیهای مشترک و بهترشدن وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می‌شود. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ۷ عضو کمتر باشد.

“ثبت یک شرکت کاری آسان است هنگامی که تیم مجرب ما درموسسه حقوقی ثبت کریم در تمامی استان ها شما را همراهی کنند.”


نوشته شده در : یکشنبه 29 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت شرکت در اسلامشهر

ثبت شرکت در اسلامشهر


شهرستان اسلامشهر یکی از مناطق مهم کشاورزی ، دامپروری و صنعتی در استان تهران محسوب میشود و تقریباً ۱۲ هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد که در حال حاضر بالغ بر ۹ هزار هکتار آن زیر کشت محصولات مختلف است. شهرستان با دارا بودن ۲۱۳ واحد گاوداری و ۱۱ واحد مرغداری ، ۱۰ درصد گوشت قرمز ، ۱۸ درصد شیر و ۱۰ درصد تخم مرغ و ۸ درصد گوشت مرغ استان را تولید و روانه بازار می کند.

ثبت شرکت در اسلامشهر

در شهرستان حدود ۱۲۰۰۰ بنگاه کوچک ، متوسط و بزرگ اقتصادی مستقر و فعالند.تعدادی از واحدهای بزرگ اقتصادی شامل : ایران خودرو دیزل ، لبنیات و بستنی میهن ، لبنیات و بستنی دومینو ، فیلور ، سینجرگاز ، الکتروژن ، لوله و ماشین سازی ایران ، شرکت صنایع بهسازی چوب ایران ، گروه صنعتی سدید ( شامل سه شرکت ) ، کیان تایر و پایان گل در این منطقه مستقر میباشد.
مزیتهای شهرستان

    واقع شدن در مسیر راههای عمده مواصلاتی استان و کشور
    همجواری با فرودگاههای بین المللی امام خمینی (ره) و مهر آباد تهران
    واقع شدن بزرگترین پایانه ریلی کشور ( آپرین ) در منطقه
    استقرار مجتمع های صنفی و صنعتی اسلامشهر و سهند در شهرستان
    واقع شدن بزرگترین مرکز نمایشگاههای ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین استان و کشور در اسلامشهر با وسعت حدود ۲۰۰ هکتار
    استقرار صنایع بزرگ کشور از جمله : گروه صنعتی ایران خودرو دیزل ، گروه کارخانجات صنعتی سدید ، گروه صنعتی بهمن( فیلور ) . گروه لبنیات و بستنی میهن و دومینو ، شرکت صنایع بهسازی چوب ایران ، شرکت بین المللی پایا گل ، شرکت لوله و ماشین سازی ایران ، شرکت سینجر گاز ، شرکت الکتروژن ، شرکت جام ایمن گستر در منطقه

ثبت شرکت در اسلامشهر

اولین گام برتر برای یک شرکت انتخاب موضوع فعالیت جهت رساندن به ثبت است.با رعایت به موضوع فعالیت انتخابی شرکت ها به بخش های مختلفی تقسیم بندی می شوند که شامل : ثبت شرکت سهامی عام، ثبت شرکت سهامی خاص در اسلامشهر، ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اسلامشهر، شرکت نسبی، شرکت تعاونی،ثبت شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی، شرکت تضامنی.
شرایط لازم جهت ثبت شرکت در اسلامشهر

کلیه اشخاص از جمله حقیقی و حقوقی با هدف سودبری و فایده می توانند از توانمندی های خود مانند سرمایه ، مهارت و روابط اجتماعی بهره ببرند این توانمندی ها بایدنظم داده شوند و در طرح قراردادی بین اشخاص صورت میگیرد که ثبت شرکت نوع خاصی از این قراردادها به حساب می آید.هر یک از این شرکت ها ثبت تشریفات خاصی از ارتباط را میان اعضاء و سهامداران دارا می باشند.
مدارک ثبت شرکت در اسلامشهر

    دو نسخه اظهارنامه
    دو نسخه اساسنامه
    دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی تاسیس کنندگان
    دو نسخه صورت جلسه‌ی هیأت مدیره (‌تعداد مدیران،۵نفر)
    آگهی دعوت مجمع تاسیس کنندگان درروزنامه‌ی تعیین شده
    فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران (‌در مورد اشخاص حقوقی، ارائه‌ی برگ نمایندگی، الزامی است.)
    گواهی بانک حاکی بر واریز ۳۵% سرمایه‌ی شرکت
    ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع معتبر

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اسلامشهر

به موجب قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام توزیع شده باشد، فقط تا حداقل سرمایه خود در شرکت مسئول طلب و تعهدات شرکت می‌باشند. در ثبت شرکت با مسئولیت محدود شرکا مستقیما مسئولیتی در امور شرکت ندارند و مانند شرکت سهامی مسئولیت آن‌ها محدود به سرمایه‌ای است که در شرکت است،سرمایه شرکا به سهام تفسیم نمیشود و هریک از آنان نمیتوانند به طور مستقل معامله کننده اند.
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اسلامشهر

    دوبرگ امضاء شده ا زتقاضانامه شرکت
    دوبرگ امضاء شده از شرکتنامه شرکت
    دونسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت
    کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکاء
    اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره
    اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیت دار
    دونسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورت جلسه هیئت مدیره
    اصل وکالتنامه وکیل دادگستری
    تعهدنامه کلیه اعضاء هیدت مدیره حاکی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیت های قانونی جهت عضویت درهیئت مدیره

ثبت شرکت سهامی خاص در اسلامشهر

شرکتی که سرمایه آن به سهام توزیع شده و مسئولیت مالکین سهام محصور به مبلغ اسمی آن ها،شرکت سهامی می گویند. شرکت سهامی بر دو نوع است :

سهامی عام و سهامی خاص

شرکت سهامی خاص : شرکت سهامی خاص، شرکتی است که بین سه نفر یا بیشتر که معمولاَ از دوستان و آشنایان یکدیگر می باشند تشکیل شده که سرمایه آن توسط تاسیس کنندگان آن تامین شده و در آن پذیره نویسی و مجمع عمومی موسس وجود ندارد. در ابتدایی تاسیس می بایست ۳۵ درصد از سرمایه شرکت توسط اعضاء در حساب مخصوصی در بانک واریز شود.برای تاسیس شرکت سهامی خاص، لازم است اظهارنامه ای که ضمانت کننده تعهد کلیه سهام و گواهی بانکی مبنی از پرداخت حداقل است.
مدارک جهت سهامی خاص در اسلامشهر

    دوبرگ امضاء شده از اظهارنامه شرکت
    دونسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت
    کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامداران و بازرسین شرکت
    اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار
    اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت
    دونسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره
    اصل وکالتنامه وکیل دادگستری
    اصل فیش بانکی و اصل گواهی بانک حاک بر افتتاح حساب بانکی بنام شرکت در شرف تاسیس و سپرده گذاری حداقل ۳۵درصد

ودر آخر ثبت کریم خان، مفتخراست در عرصه ی ثبت شرکت درتمامی استان های و شهرها همچون اسلامشهر سودمندترین خدمات را به متقاضیان شریف و عزیز ارائه نماید.


نوشته شده در : یکشنبه 29 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

فرآیند ثبت در سامانه ثبت اثر هنری و ادبی

ثبت آثار هنری و ادبی


حقوق آثار هنری و ادبی ( مالکیت ادبی هنری / کپی رایت ) به حقوقی گفته می شود که براساس قانون برای پدید آورنده یک اثر ادبی و هنری در نظر گرفته شده است و بواسطه اعطای حقوق معنوی و مادی به وی این امکان را می دهد تا انتشار و ارائه اثر خویش را تحت کنترل قرار داده و بهره برداری و استفاده از اثرش به واسطه دیگران را محدود کرده یا براساس قرارداد اجازه دهد.

جهت حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران، باید آن اثر اصیل باشد. به این مفهوم که شخصیت پدیدآورنده در اثر نمودار بوده و ناشی از اندیشه، احساسات و تلاش فکری شخص پدیدآورنده باشد. بنابراین اثری که تقلید و کپی برداری از آثار دیگران یا تقلید محض از آن ها باشد نمی تواند واجد حق کپی رایت شود.از دیگر شرایط اعطای حقوق مادی به پدیدآورنده آثار ادبی و هنری ، انتشار اثر برای اولین بار در ایران است.

ثبت آثار هنری و ادبی

 

آثار ادبی و هنری مادامی که ایجاد می گردد ناخود آگاه توسط قانون حمایت می شود و حمایت از آن مشروط به ثبت با تشریفات دیگری نمی باشد. ثبت آثار هنری و ادبی کاملاً اختیاری بوده و پدیدآورنده می تواند اثر خود را در ایران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کند. از مزایای ثبت آثار هنری و ادبی این است که پدیدآورنده این آثار به منظور اثبات مالکیت خود در دادگاه با ارائه گواهی ثبت ، دیگر نیازی به ارائه ادله دیگر نخواهد داشت.

پدید آورنده آثار هنری و ادبی دارای دو قسم حق می باشد :

    حقوق مادی که شامل بهره برداری های مالی و اقتصادی از اثر است.
    حقوق معنوی که شامل ارتباط با شخص پدیدآورنده مانند حق عنوان اثر می باشد.

حقوق معنوی پدیداورنده آثار هنری و ادبی دائمی است اما حقوق مادی، به مدت عمر پدیدآورنده اثر به اضافه ۵۰ سال از زمان فوت وی می باشد که در آثار سینمایی، عکاسی و اثر متعلق به شخص حقوقی ۳۰ سال است.پدیدآورنده آثار هنری و ادبی منتشر شده در ایران قادر نیستند حقوق خود را در دیگر کشورها مطالبه کنند همانطور که پدیدآورندگان آثار هنری و ادبی انتشار یافته در دیگر کشورها نمی توانند از حقوق مادی اثر خود در ایران برخوردار گردند. این به دلیل این است که ایران تا به حال به عضویت معاهده بین المللی حق مولف از جمله معاهده برن، معاهده حق مولف وایپو، معاهده رم و … در نیامده است.

در حقوق ایران، قوانین متعددی به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری موجود است . از جمله این قوانین عبارت است از :

    قانون حمایت حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان ( ۱۳۴۸ ) و اصلاحیه ماده ۱۲ آن مورخ ۳۱ / ۵/ ۸۹
    آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان ( ۱۳۵۰ )
    قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
    قانون تجارت الکترونیکی ( ۱۳۸۲ ).

مدارک مورد نیاز جهت ثبت آثار هنری و ادبی

    تقاضانامه کتبی
    ارائه مدارک و مستندات لازم در خصوص معرفی اثر منطبق با آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان
    تکمیل فرم درخواست نامه ثبت آثار ادبی – هنری
    کپی کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه
    یک نسخه وکالتنامه یا مدرک مثبت نمایندکی قانونی در صورت داشتن وکیل

فرآیند ثبت در سامانه ثبت اثر هنری و ادبی

    مطالعه دفترچه راهنمای سامانه
    دریافت و کامل کردن فرم درخواست ثبت اثر براساس رهنمود های موجود در دفترچه راهنما
    ارسال مدارک از طریق گزینه ارسال مدارک یا رایانامه (info@taksabt.com)
    بررسی اولیه مدارک به وسیله کارشناس سامانه و اظهار نظر از طریق پیامک و رایانامه مخترع
    واریز تعرفه ثبت اثر ادبی و هنری در صورت امکان ثبت طرح براساس خدمات انتخاب شده در حال ارسال مدارک
    تشکیل پرونده در سامانه توسط کارشناس
    اصلاح مدارک ارسالی (در صورت نیاز)
    پیگیری پرونده در اداره مربوطه
    اخذ گواهینامه ثبت اثر ادبی و هنری

براساس ماده ۸ کنوانسیون مالکیت معنوی شامل حقوق مرتبط با موارد زیر خواهد بود:

    آثار ادبی، هنری و علمی؛
    نمایشهای هنرمندان بازیگر، صدای ضبط‌ شده، برنامه‌های رادیویی؛
    اختراعات در کلیه زمینه‌های فعالیت‌ انسان؛
    کشفیات علمی؛
    طراحی های صنعتی؛
    علائم تجاری، علائم خدماتی، نامهای تجارتی و عناوین؛
    حمایت در برابر رقابت نامطلوب؛

و دیگر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری است.

حقوق معنوی پدیدآونده اثر دائمی می باشد اما حقوق مادی، به مدت عمر پدیدآورنده اثر به اضافه ۵۰ سال از زمان فوت وی است که در آثار سینمایی، عکاسی و اثر متعلق به شخص حقوقی ۳۰ سال می باشد.


نوشته شده در : یکشنبه 29 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت برند در کاشان

ثبت برند در کاشان

کاشان یکی از شهرهای تاریخی و دیدنی ایران و حوزه اصفهان است و از قدمتی چندین هزارساله برخوردار است و علاوه بر ثبت برند در زمینه توریستی و گردشگری مثلا برند آژانس های مسافرتی در کاشان ثبت برند در حوزه های گلاب گیری و قالی بافی نیز در شهر کاشان بسیار رونق دارد.ثبت برند در کاشان کمابیش مانند کلیه شهرهای دیگر کشور از یک فرآیند ثبتی واحد برخوردار است و نزد مرجع مشترک به ثبت می رسد.

ثبت برند و علامت تجاری در کاشان
ثبت برند و علامت تجاری در کاشان

برای سهامداران وبازرگانان دارای شرکت،شرکت ثبتی اعتبار بالایی است برا اینکه اشخاص از حقیقی به حقوقی تبدیل میشوند و درحال حاضر بی گمان شرکتهایی که دارنده اعتبار حقوقی و قانونی هستند،معروفیت به سزایی در زمینه خود دارند. از این رو شرکتهایی که به ثبت میرسند و شماره ثبت اخذ میکنند معتمدتر و برای مشتریان پرارزش تر میباشد.
مدارک ثبت برند
شخص حقیقی جهت ثبت برند در کاشان

    کپی شناسنامه
    کارت ملی
    کارت بازرگانی در صورت لاتین بودن
    کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)

شخص حقوقی جهت ثبت برند در کاشان

    کپی شناسنامه
    کپی کارت ملی
    کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت(از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
    کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس،پروانه ی بهره برداری،پروانه ی ساخت،جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
    کارت بازرگانی در صورت لاتین بودن

مراحل ثبت برند در کاشان

    ثبت نام اینترنتی در سایت اداره مالکیت
    دریافت تاییدیه ثبت نام اولیه یا دریافت ابلاغ رد و اصلاح آن
    تهیه و ارسال مدارک
    دریافت تاییدیه ثبت مدارک یا دریافت ابلاغ رد و تکمیل مجدد مدارک
    ثبت نام روزنامه رسمی مرتبه اول
    پس از یک ماه و عدم توافق ثبت نام روزنامه رسمی مرتبه دوم
    اخذ گواهی ثبت برند در کاشان

ثبت اضافه کالا و طبقه برند در کاشان

زمانی که اشخاص بعد از ثبت برند خود تمایل دارند که کالا یا طبقه خاصی را به برند خود اضافه کنند با کمک ثبت اظهارنامه ویژه افزایش کالا و خدمات که توسط موسسه ثبت حقوقی کریم خان درسامانه اداره مالکیت صنعتی انجام میشود واضح است بررسی توسط کارشناس این اداره مشمول پرداخت وجوهی دولتی خواهد بود.
طبقه بندی های علامت تجاری موسسه حقوقی ثبت کریم خان در کاشان

    موادغذایی و محصولات کشاورزی
    مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف
    مصنوعات نساجی
    دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی
    فلزات و مصنوعات فلزی
    اسباب بازی و لوازم ورزش
    صنایع و محصولات کشاورزی
    و دیگر موارد

مورد نیاز خود را میتوانید از طریق مراجعه به لینک موسسه حقوقی ثبت کریم خان مشاهده کنید.
ثبت علامت تجاری در کاشان

علامت تجاری این امکان را به اشخاص می دهد که کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده از جانب شخص یا بنگاهی را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها متمایز کنند.طبق ماده ی ۳۰ قانون علامت تجاری به معنای هر نماد بصری می باشد که توانایی ایجاد تمایز کالاها یا خدمات شخصیت های حقیقی یا حقوقی را داشته باشد.
خرید و فروش برند در کاشان

با توجه به اینکه رویه ثبت برند تا حدودی طولانی و سخت میباشد، بسیاری از افراد بهترین راه را خرید برند آماده در کاشان میدانند. اصولا با خرید برند آماده و پرداخت مقداری هزینه بیشتر،هم قدرت انتخاب داریم هم زمان و ریسک ثبت برند را خریداری میکنیم. در حالی که شما می‌توانید اقدام به فروش برندهای اضافی خود در کمترین زمان و بدون هیچ دردسری به اشخاصی که به آن نیاز دارند ، نمایید و علاوه بر جبران هزینه های ثبتی، سود خوبی در زمینه فروش برند خود کسب نمایید.نقل و انتقال برند در ایران کاملا قانونی می‌باشد و بسیار راحت و آسان است و طی زمان کمی این کار انجام می‌گیرد.
ثبت لوگو و آرم و علائم تجاری در کاشان

آرم و یا لوگو یکی از متداول ترین و با ارزش ترین روش شناخت و ارائه تولیدات متقاضیان درحیطه بازار تجارت از جمله در کاشان است این سیره از سالهای پیش همچنین بوده.مزایایی استفاده از برند می توان به این مورد اشاره کرد که به مالکین خود این امکان را می دهد که به توانند بصورت انحصاری از آن بهره کنند و از متقلبین برخورد جدی کنند.
هفت دیدگاه در خصوص یک برند در کاشان

    اقتصادی
    هویتی
    دید مصرف کننده
    شخصیت شناسی
    دید مدیریت رابطه
    اجتماعی
    فرهنگی

ودر آخر ثبت کریم خان، مفتخراست در عرصه ی ثبت شرکت درتمامی استان های و شهرها همچون کاشان سودمندترین خدمات را به متقاضیان شریف و عزیز ارائه نماید.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت برند در شهرکرد

ثبت برند در شهرکرد

استان چهارمحال و بختیاری(شهرکرد) در زمینه تولید بادام مقاوم اول، در زمینه قارچ مقام پنجم و در تولید گردو، رتبه نهم کشور را از آن خود کرده است. این استان با تولید بیش از یک میلیون تن محصولات باغی و زراعی از جایگاه برتری در کشور برخوردار است.اما با تمام این موفقیت ها، نام و برندی از محصولات تولیدی چهارمحال و بختیاری در بازار وجود ندارد و در حقیقت برندسازی حلقه مفقوده‌ تولیدات کشاورزی این استان است.محصولات کشاورزی و باغی چهارمحال و بختیاری با وجود کیفیت برتر به استان های دیگر ارسال و با برند آن ها، دوباره به استان بر می گردد و یا در سایر نقاط کشور به فروش می رسد.

ثبت برند در شهرکرد

به دلیل عدم وجود مرکز خرید مطمئن برای فروش، باغداران مجبور هستند محصول خود را به دلالان بفروشند.درحالی که در دنیای امروز برندسازی با افزایش حجم عرضه بر تقاضا، در جایگاه مهمی قرار گرفته است و در این شرایط، مصرف کنندگان، کالاهایی را خریداری می‌کنند که نسبت به آن اعتماد بیشتری دارند.در این میان، نقش برند در بخش صنایع غذایی بسیار پررنگ تر است.
ثبت برند در شهرکرد

دارندگان مشاغل،بازرگانان و تولیدکنندگان برای فروش محصولات و اجناس ها و یا ارائه خدمات باید برندهای متخصص خود را در راستای اهداف ثبت کنند تا بتوانند به شاخص های فعالیتی اقتصادی خود برسند چرا که با انتخاب نوع برند خود و شناساندن آن به مصرف کننده می توانند فعالیت خود را گسترش دهند.ثبت برند این امکان را به مالکین خود می دهد که با سودجویان مقابل و شهرت به دست امده از برند خود را محافظت کنند.
ثبت علامت تجاری در شهرکرد

علامت تجاری قابلیت متمایز کردن بین کالاها و محصولات بازرگانان را از بایکدیگر دارد.علامت تجاری از ترکیب کلمات و واژه هایی در کنار هم تشکیل می شود.با ثبت علامت تجاری در شهرکرد و شهرهای همچون بروجن، لردگان و فرخ‌شهر به واسطه موسسه حقوقی تبت کریم خان میتوان ازحمایت های قانونی بهره برد.
خرید و فروش برند در شهرکرد

نظر به اینکه مسیر ثبت برند تا حدودی طویل و پیچیده میباشد، اکثر اشخاص بهترین راه را خرید برند آماده میدانند. درصورتی که با خرید برند آماده و پرداخت مقداری هزینه بیشتر،هم قدرت انتخاب داریم هم زمان و ریسک ثبت برند را خریداری میکنیم. در حالی که شما می‌توانید اقدام به فروش برندهای اضافی خود در کمترین زمان و بدون هیچ دردسری به اشخاصی که به آن نیاز دارند ، نمایید و علاوه بر جبران هزینه های ثبتی، سود خوبی در زمینه فروش برند خود کسب نمایید.نقل و انتقال برند در ایران کاملا قانونی می‌باشد و بسیار راحت و آسان است و طی زمان کمی این کار انجام می‌گیرد.
مدارک ثبت برند در شهرکرد
ثبت برند اشخاص حقوقی

    مدارک ثبت شرکت به همراه روزنامه آخرین تغییرات
    آگهی تاسیس شرکت
    مدارک شناسایی مدیرعامل شرکت
    کارت بازرگانی در صورت لاتین بودن

ثبت برنداشخاص حقیقی

    ارائه جواز فعالیت و یا جواز کسب و هر نوع جوازی حاکی بر فعالیت
    مدارک شناسایی(کپی)
    کارت بازرگانی در صورت لاتین بودن

زمان،تعرفه ثبت برند در شهرکرد

مجموعه زمانی ثبت برند در شهرکرد تقریبا در ۴۵ روزکاری می باشد ولی این زمان در شهرها متغیر است زیرا بستگی به پرونده های کارتابل کارشناسان دارد.ثبت برند در اداره مالکیت صنعتی صورت میگیرد.هزینه های ثبت برند در اشخاص حقیقی و حقوقی باهم متفاوت است در صورتیکه روند ثبت هر دوی آنها یکی است.این هزینه ها باتوجه به طبقه کالا متغیر می باشد.
ثبت لوگو و آرم و علائم تجاری در شهرکرد

لوگو و آرم تجاری باید به صورتی انحصاری و ابتکارباشد و متشکل از واژه ها و یا نشان ها و یا نمادهاو… است که دارای ترکیبی از رنگ ها هستند که در حافظه ی استفادکنندگان ماندگار باشد که این آرم یا نشان شناسنامه ای برای معرفی این محصول و کالا باشد. چونکه آرم و یا لوگو بر روی محصول درج می گردد و معرف آن می باشد.
ثبت اضافه کالا و طبقه برند در شهرکرد

بازرگانان بعد از ثبت به نتیجه میرسند کالا و یا طبقه خاصی را به برند خود اضافه کنند.که این کار از طریق ثبت اظهارنامه ی ویژه افزایش کالا و خدمات در سامانه اداره مالکیت صنعتی انجام میشود.درمرحله بعد با پرداخت هزینه، صدور آگهی اضافه کالا و طبقات انجام شود.
طبقه بندی های علامت تجاری

    فلزات و مصنوعات فلزی
    مصنوعات نساجی
    اسباب بازی و لوازم ورزش
    موادغذایی و محصولات کشاورزی
    دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی
    مصنوعات واشیاء ساخته شده از مواد مختلف
    سایر موارد

که میتواند موارد دیگر را در ریز طبقات لینک موسسه حقوقی کریم خان مشاهده کنید.
انواع شرکتهای تجاری در شهرکرد

    ثبت شرکت بازرگانی در شهرکرد
    ثبت شرکت پیمانکاری در شهرکرد
    ثبت شرکت خدماتی در شهرکرد
    ثبت شرکت گردشگری در شهرکرد
    ثبت شرکت ساختمانی در شهرکرد
    ثبت شرکت عمرانی در شهرکرد
    ثبت شرکت تولیدی در شهرکرد
    ثبت شرکت صنعتی در شهرکرد
    ثبت شرکت دانش بنیان در شهرکرد
    ثبت شرکت معماری در شهرکرد

ثبت شرکت توسط موسسه حقوقی ثبت کریم خان استان شهرکرد

    ثبت شرکت در شهرکرد
    ثبت شرکت در بروجن
    ثبت شرکت در فرخ شهر
    ثبت شرکت در فارسان
    ثبت شرکت در لردگان
    ثبت شرکت در اردل
    ثبت شرکت در کوهرنگ

شرکت ثبت حقوقی کریم خان می تواند نه تنها در پایتخت بلکه در تمامی استان های کشور عزیزمان هم چون چهارمحال و بختیاری (شهرکرد) در راستای ثبت برند ازسوی شما بازرگانان شریف در کوتاه ترین زمان کمترین هزینه ممکن همراهی و راهنمایی نمایید.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت شرکت در یاسوج

ثبت شرکت در یاسوج

کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان‌های لرنشین کشور ایران است. مرکز آن شهر یاسوج است.خاک مساعد، منابع آب کافی، جنگل های انبوه و سرسبز و مراتع نسبتاً غنی سبب شده که استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر اقتصادی، به عنوان ناحیه ای کشاورزی و دامپروری به شمار آید. مهمترین فعالیت اقتصادی مردم این استان را دامپروری تشکیل می دهد. این استان به برکت طبیعت مساعد، به ویژه تنوع گیاهان جنگلی و وجود آب و هوای مناسب برای پرورش زنبورعسل شرایط بسیار خوبی دارد. مرغداری صنعتی نیز در سال های اخیر در استان رواج یافته است. بعد از دامداری، کشاورزی مهمترین فعالیت اقتصادی ساکنان این استان است.

ثبت شرکت در یاسوج

صنایع این استان به دو دسته صنایع دستی و صنایع کارخانه ای تقسیم می شوند. صنایع دستی این استان شامل: فرش بافی سنتی، ‌بافت انواع گلیم، جاجیم، گبه، خورجین، گچمه، سیاه چادر، نمد و محصولاتی نظایر آن است که بافت آن‎ها در اغلب خانه‎ها و در بیش تر مناطق روستایی و عشایری رواج دارد. با وجود ذخایر غنی نفت، گاز و پراکندگی سایر منابع معدنی فعالیت‎ های صنعتی و معدنی در‎این استان، نسبت به دیگر مناطق کشور، توسعه نیافته و رونق چندانی ندارد. علاوه بر صنایع استخراج نفت در گچساران و کارخانه قند یاسوج، بقیه کارگاه‎های صنایع دستی و تولیدی تازه تأسیس هستند و در زمینه‎های صنایع غذایی، فلزی، نساجی و چرم، چوب و سلولزی، شیمیایی و دارویی و صنایع ساختمانی فعالیت می‎کنند. با وجود این صنایع در استان، میزان فعالیت‎های صنعتی و معدنی نسبت به فعالیت‎های بخش کشاورزی و خدمات بسیار کم است.
ثبت شرکت در یاسوج

شرکت روندی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی را بین خود امضاء می کنند.کلیه مقاصد شرکت، مطابق قرارداد اساسنامه می باشند. اشخاص مطابق قرارداد امضا شده، سود به دست آمده از سرمایه شرکت را بین خود تقسیم می کنند.فعالان اقتصادی برای ساماندهی و پیشرفت توسعه فعالیت های تجاری و قانونی خود به ثبت شرکت نیاز دارند. و با این کار از مزایا و حمایت های قانونی بهره مند می شوند.مطابق قانون تجارت،اشخاص بیش از دو نفر برای کسب سود و هم چنین بستن قراردادهای بزرگ و حضور در نمایشگاه ها و مناقصات می توانند به ثبت شرکت درشهرستان های دوگنبدان، دهدشت استان یاسوج اقدام نمایند .
اساسنامه شرکت

در اساسنامه شرکت موارد نام شرکت، عرصه فعالیت شرکت، مقاصد شرکت و زمان فعالیت شرکت، و نوع سهام شرکت و چگونگی انتقال سهام و اندازه سرمایه شرکت می باشد
مدارک ثبت شرکت در یاسوج

برای ثبت شرکت در یاسوج میبایست مدارک شخص حقوقی و شرکت(برابر اصل) را ارائه دهید که شامل :

    کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیأت مدیره و مدیران
    گواهی عدم سوء پیشینه
    امضای اقرارنامه عدم اشتغال در سازمان های دولتی به وسیله تمامی اعضای هیأت مدیره
    انتخاب نام های مناسب به ترتیب اولویت برای شرکت
    تعیین موضوع فعالیت شرکت
    آدرس محل فعالیت شرکت
    تعیین نمودن میزان سرمایه شرکت
    تعیین نمودن سهامداران و اندازه سهام آنها
    تعیین نمودن دارندگان امضاء در شرکت
    تعیین اساسنامه، شرکتنامه و تقاضانامه

زمان و تعرفه ثبت شرکت در یاسوج

با نظر به انواع متفاوت ثبت شرکت در یاسوج عواملی مانند قالب ها و نوع فعالیت شرکت ها در زمان و هزینه ثبت شرکت دخیل می باشند . به طور مثال شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص در نوع و زمان ثبت متفاوت می باشند.زمان ثبت شرکت حدودا ۲۵ الی ۳۰ روزکاری می باشد .هزینه های ثبت شرکت به دو قسمت حق الوکاله و هزینه های واریزی تقسیم میشوند،که به نوع فعالیت ، میزان سرمایه ، حق الثبت و هزینه روزنامه رسمی بستگی دارد.
مراحل ثبت شرکت در یاسوج

کامل کردن مدارک و مراجعه به سامانه ی اداره ثبت شرکت های یزد برای ثبت شرکت مراحل زیر را طی می کنیم:

    انتخاب نوع شرکت
    وارد نمودن نام های مناسب برای انتخاب نام شرکت به ترتیب الویت
    انتخاب موضوع فعالیت شرکت. (وارد کردن شماره ی مجوز،در صورت نیاز به اخذ مجوز)
    وارد نمودن آدرس شرکت به همراه کد پستی دقیق
    تعیین میزان سرمایه شرکت
    ثبت مشخصات سهامداران و گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری
    تعیین میزان سهام هر شخص
    وارد نمودن سمت افراد و اشخاصی که حق امضا دارند
    وارد نمودن نام نماینده اگر فردی از طرف خود نماینده یا وکیل معرفی کند.
    با ایجاد شعبه،درج آدرس شعبه ی شرکت و کد پستی و نام مدیر عامل
    تعیین تاریخ شروع بکار مالی و روزنامه ی شرکت
    وارد نمودن متن صورتجلسه(برای راهنمایی چند متن مشابه صورتجلسه در سامانه وجود دارد)
    کامل کردن تقاضانامه یا اظهارنامه
    وارد کردن اساسنامه شرکت
    وارد کردن شرکتنامه چنانچه شرکت مسئولیت محدود باشد

در پایان بعد از اطمینان از درستی اطلاعات وارد شده،به اداره ارسال و پذیرش نهایی انجام می گیرد.پس از ثبت در سامانه و تائید نام ، پرینت اوراق اداری را تمامی اعضای شرکت می بایست آن را امضا کنند.سپس مدارک شناسایی و گواهی های عدم سوء پیشینه تمامی اعضا ،به اداره ارسال شده و پس از کامل نمودن مراحل، شرکت مورد نظر به ثبت می رسد.
ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یاسوج

شایع ترین نوع ثبت شرکت ها ثبت شرکت با مسئولیت محدود می باشد.حداقل اعضاء این شرکت ۲ نفر و حداقل سرمایه ۱ میلیون ریال می باشد .سرمایه اشخاص در این نوع از شرکت ها به میزان آورده(نقدی یا غیرنقدی) آن ها وابسته است.و به اندازه سرمایه خود مسئولیت قروض و بدهی های شرکت هستند .
ثبت شرکت سهامی خاص در یاسوج

حداقل سرمایه یک میلیون ریال و حداقل تعداد اعضا شرکت سهامی خاص ۵ نفر بوده که ۳ نفر عضو هیئت مدیره و ۱ نفر بازرس و ۱ نفر دیگر علی البدل می باشد. در هنگام تأسیس شرکت باید ۳۵ درصد از سرمایه را در نزد بانک سپرده قرار داد .
ثبت موسسه در یاسوج

افرادی که به انجام فعالیت های غیر تجاری می پردازند و هدف آنها به دست آوردن سود نمی باشد، موسسه به ثبت می رسانند.ثبت موسسه به دو صورت انجام می شود .در موسسه انتفاعی هدف از ثبت موسسه کسب سودآوری است و می خواهند این سود را در بین اعضا تقسیم نمایند اما در موسسه غیر انتفاعی هدف اصلی آنها سود آوری نیست و آن را تقسیم نمی کنند .
ثبت شرکت تولیدی و صنعتی ، خدماتی ، پیمانکاری ، ساختمانی و عمرانی ، بازرگانی در یاسوج

با افزایش فعالیتهای تجاری از رایج ترین موضوعات برای ثبت شرکتها: پیمانکاری ، خدماتی و تولیدی می باشد. که مورد توجه مهندسین و پیمانکاران قرار میگیرند ثبت شرکت با این موضوعات میتواند تضمینی برای انجام اموری مانند ثبت برند و برند سازی میشود و اطمینانی را در بین مصرف کنندگان ایجاد می نماید.
اخذ دفاتر پلمپ شرکت در یاسوج

هر موسسه و سازمانی كه شامل قوانین مالیاتی می باشند میبایست دفاتر قانونی خود را از سازمان امور مالیاتی برای تحریر تمامی فعالیت های مالی خود تحویل بگیرند .تمامی شركتها بنابر قوانین و مقررات و آئین نامه نگارش دفاتر قانونی تمامی عالیت های مالی خود را باید به ترتیب وخوانا و بدون خط خوردگی در این دفاتر ثبت کنند و در پایان سال مالی هم زمان با ارائه اظهار نامه مالیاتی، دفاتر پلمپ نوشته شده را به دارایی ارائه می دهند.دفاتر پلمپ ( دفاتر مالیاتی ) جهت تعیین فعالیت های مالی سالیانه شرکت, ثبت شرکت , بصورت اجباری اختصاص داده می شود.
ثبت شرکت تعاونی در یاسوج

حداقل تعداد اعضاء ۷ نفر و حداقل سرمایه ۵۰۰هزار تومان می باشد. شرکتها در به دو صورت توزیعی و تولیدی تقسیم بندی می شود.
ثبت شرکت تضامنی در یاسوج

انتخاب نام این نوع از شرکتها به نام یکی از اعضا صورت می گیرد و سهامداری که اسم او استفاده شده باشد را شریک ضامن می نامند و وظیفه ضرر و زیان شرکت بردوش او می باشد.
ثبت شرکت نسبی در یاسوج

در شرکتهای نسبی مسئولیت سهامدارن به میزان سرمایه آن ها در شرکت می باشد این نوع ثبت تنها در کشور ما ثبت می شود و در کشورهای دیگر شرکت نسبی وجود ندارد.
ثبت شرکت مختلط سهامی در یاسوج

شرکت مختلط سهامی دارای چند شریک ضامن و شریک سهامی می باشد و مسئولیت بدهی احتمالی شرکت به عهده سهامداران ضامن میباشد.
ثبت شرکت سهامی عام در یاسوج

از ویژگی صریح این نوع از شرکتها این است که بخشی از سهام به وسیله جمیع افراد جامعه و قسمتی دیگر به وسیله سهامداران تامین می گردد. حداقل تعداد اعضا نیز ۵ نفر می باشد.
ثبت شرکت مختلط غیرسهامی

این نوع از شرکتها با تعدادی از افراد سهامدار ضامن و سهامدار با مسئولیت محدود بنا می گردد. شایان ذکر است شریک ضامن وظیفه تمامی بدهی های احتمالی شرکت را دارند.
انواع شرکتهای تجاری در یاسوج

    ثبت شرکت بازرگانی در یاسوج
    ثبت شرکت پیمانکاری در یاسوج
    ثبت شرکت خدماتی در یاسوج
    ثبت شرکت گردشگری در یاسوج
    ثبت شرکت ساختمانی در یاسوج
    ثبت شرکت عمرانی در یاسوج
    ثبت شرکت تولیدی در یاسوج
    ثبت شرکت صنعتی در یاسوج
    ثبت شرکت دانش بنیان در یاسوج
    ثبت شرکت معماری در یاسوج

ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها استان کهکیلویه و بویراحمد

    ثبت شرکت در دهدشت
    ثبت شرکت در سی سخت
    ثبت شرکت در چرام
    ثبت شرکت در باشت
    ثبت شرکت در دوگنبدان
    ثبت شرکت در گچساران
    ثبت شرکت در دنا

موسسه حقوقی ثبت کریم خان برای سهولت شما عزیزان در شهرستان هایی از جمله یاسوج اطلاعاتی درباره ی ثبت این گونه شرکت ها و مراحل ثبت آنها را به صورت کاملا رایگان در اختیار شما عزیزان قرار داده است.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

ثبت برند در لرستان

ثبت برند در لرستان

لرستان یکی از بزرگترین شهرهای لر نشین می باشد.متاسفانه در حوزه‌ برندسازی در لرستان اتفاق چندانی رخ نداده و اگر هم حرکتی صورت گرفته به شیوه‌ سنتی و سینه به سینه بوده است.رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با تاکید بر اینکه ضرورت دارد برای معرفی میراث فرهنگی، جاذبه‌های گردشگری و صنایع دستی استان مسئله برندسازی مورد توجه قرار گیرد واگر نتوانیم از برندهایمان استفاده کنیم دیگران این کار را به نام و به نفع خودشان انجام خواهند داد.صنایع دستی یک ضرورت است چراکه امروز این محصولات جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد و فرهنگ جوامع دارند. شمار رشته‌های صنایع دستی لرستان به بیش از ۱۰۰ مورد می‌رسد که دست‌کم باید بتوانیم در زمینه‌ برندسازی روی ۱۰ مورد از آن‌ها کار کنیم.این اتفاق باید در همه‌ حوزه‌های دیگر میراث فرهنگی اعم از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی هم در دستور کار کمیته‌های زیرمجموعه‌ی کمیسیون قرار بگیرد.

ثبت برند در لرستان
ثبت برند در لرستان

از پایه‌های اصلی بازاریابی و اعتبار یک محصول و یا اجناس،برند است.انتخاب نوع برند در آگاه سازی وکسب شهرت موثرین عامل به شمار می رود. و از همین رو جهت بهترشدن کسب و کار و بالابردن اعتبار و شهرت کسبی بهتر است برند خود را ثبت کنید .متمایز کردن بین کالاها و خدمات و یامحصولات با برند بسیار راحت تر امکان پذیر است.را نشان می دهد.با درج برند اشخاص حقیقی و یا حقوقی می توانند از مزیت های دولتی بهره ببرند.
مدارک لازم برای ثبت برند در لرستان
مدارک اشخاص حقیقی

کارت ملی و شناسنامه،مجوز فعالیت از ارگان مربوطه،کارت بازرگانی در صورتی که نوع برند را لاتین انتخاب نمایند، نمونه ای از برند در ابعاد ۶*۶
مدارک اشخاص حقوقی

کارت ملی و شناسنامه مؤسس،مجوز فعالیت شرکت ( پروانه بهره برداری ، جواز تأسیس و.. )،کارت بازرگانی که برند انتخابی لاتین باشد،نمونه ای برند در ابعاد ۶*۶
زمان،تعرفه ثبت برند در لرستان

زمان ثبت برند در شهرهای بروجرد، دورود و کوهدشت لرستان همانند سایر استان ها را نمی توان بصورت دقیق اعلام کرد زیرا به دلایلی متغییر می باشد و بصورت معمولا زمانی که باید در نظر گرفت ۴۰ روزکاری می باشد که امکان دارد بسته به شرایط کم یا زیاد میشود .هزینه های ثبت برند برای اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت دارد زیرا اشخاص حقوقی ثبت برند آنها متفاوت تر انجام می شود . هزینه های بیشتری باید پرداخت نمایند .هزینه های ثبت ممکن است بر اساس طبقات کالای اضافی متفاوت دارد.
ثبت علامت تجاری در لرستان

تولیدکنندگان و مالکین مشاغل برای رونق کسب و کار خود وتوسعه آن توجه بسیار بالایی به علامت تجاری دارند ومبادرت به درج آن می نمایند .هرقدر انتخاب علامت منحصر به فرد و نوآورتر باشد بیشتر مورد اعتماد استفاد کنندگان قرار میگیرد واین ثبت موجب متمایز شدن بین اجناس و خدمات می شود.این علامت تجاری نشانی است که روی محصول قرار میگیرد.
ثبت لوگو ، آرم و علائم تجاری در لرستان

ارم تجاری نشان یا علائم و یا حروف و اعداد و کلماتی می باشد که دارای طرح گرافیکی و رنگ بندی خاصی هستند که عموما آرم یک شرکت یا خدمات و محصولات آن می باشد . موجب کسب شهرت واعتبار شخص حقیقی و یا حقوقی می باشد.
نکات ثبت علامت تجاری و صنعتی٬ لوگو و آرم

    پس از ثبت برند ، گواهی صادر خواهد شد.
    مدت اعتبار گواهی ثبت برند معادل ۱۰ سال است.
    برای ثبت چند برند به طور همزمان باید به تعداد آنها اظهار نامه جداگانه تکمیل شود
    واگذاری اختیار استفاده از برند ثبت شده به اشخاص غیر در داخل کشور باید رسما ” به ثبت برسد.
    تغییرات آدرس شخص حقیقی یا حقوقی مالک برند باید به رسمی ثبت شود
    ثبت برند تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را اجبار کند.
    واگذاری برند طبق قوانین تجارت جایزاست و باید مطابق مقرارت قانون ثبت علایم و اختراعات ایران به ثبت برسد.
    حقوق بهره برداری انحصاری علامت تجاری فقط به افرادی تعلق می گیرد که برند خود را به ثبت رسانده باشند.

ثبت اضافه کالا و طبقه برند در لرستان

زمانی که بعد از اتمام ثبت برند خود عزم اضافه کردن کالا یا طبقه خاص دیگری را داشته باشید در این صورت با ثبت اظهارنامه افزایش کالا و خدمات از طریق موسسه حقوقی ثبت کریم خان در سامانه اداره مالکیت صنعتی و بررسی کارشناسان این اداره و پرداخت میزان مبلغ مربوطه آگهی انتشار آن انجام میشود.
طبقه بندی های علامت تجاری

    موادغذایی و محصولات کشاورزی
    مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف
    مصنوعات نساجی
    دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی
    فلزات و مصنوعات فلزی
    اسباب بازی و لوازم ورزش
    صنایع و محصولات کشاورزی

 دیگر موارد مورد نیاز خود را میتوانید از طریق مراجعه به لینک موسسه حقوقی ثبت کریم خان مشاهده کنید.
لغات مرتبط ثبت برند در لرستان به واسطه ثبت کریم خان

    ثبت علامت تجاری در خرم آباد
    ثبت لوگو و نام تجاری در خرم آباد
    ثبت اسم تجاری در خرم آباد
    ثبت نام و نشان تجاری در خرم آباد
    ثبت آرم تجاری در خرم آباد

ثبت برند درشهرهای استان لرستان

    ثبت برند در پل دختر
    ثبت برند در کوهدشت
    ثبت برند در درود
    ثبت برند در الیگودرز
    ثبت برند در ازنا

و در آخر ثبت کریم خان، مفتخراست در عرصه ی ثبت برند در تمامی استان های ایران عزیزمان سودمندترین خدمات را به متقاضیان شریف و عزیز ارائه نماید.


نوشته شده در : شنبه 28 اردیبهشت 1398  توسط : nazanin nazanin.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic